§ 165 Motion. Bemanningspool eller personalpool inom hälso- och sjukvården

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10400
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 165
Motion. Bemanningspool eller personalpool inom hälso- och sjukvården

KS 2002/0088-02

- Motion ink. 2003-02-18
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2002-05-27, § 227
- Ledningskontoret 2003-03-26
- Kommunstyrelsen 2003-05-27, § 139

Carina Lindberg m.fl. (v) har i motion föreslagit att en kommunal bemannings­enhet (personalpool) ska inrättas för undersköterska, sjuksköterska och läkare. Poolen föreslås vara förvaltningsövergripande och vara till för såväl hälso- och sjukvården som omsorgen. Arbetsvillkoren för personalen i poolen skulle vara "mycket goda så den blir attraktiv för den yrkesutbildade personalen". En intern pool skulle, enligt motionen, innebära lägre kostnader än anlitande av bemanningsföretag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden anser det vara orealistiskt att i nuvarande bristsituation på sjuksköterskor starta en bemanningspool med denna yrkeskategori, eftersom det skulle utarma vårdavdelningarna på erfaren och kunnig personal. Insatser har emellertid gjorts och projekt pågår för att införa bemanningspooler med andra yrkeskategorier; t.ex. vid medicinkliniken där en pool för undersköterskor utretts. Hälso- och sjukvårdsnämnden hänvisar också till de centrala projekten "Omställningskommissionen" och "Kom Jobb".

Ledningskontoret redogör för den resursenhet som byggts upp för att bemanna korttidsvikariat inom äldreomsorgen, samt andra projekt som innebär att personal i högre utsträckning kan påverka förläggningen av arbetstiden. Exempel är årsarbetstid och s.k. flytande tid. En bemanningsenhet skulle kunna leda till (en önskvärd) ökad personal­rörlighet, samtidigt som den erbjuder möjlighet att ge visstidsanställda tillsvidare­anställning. Gotlands vård och omsorgs resursenhet och hälso- och sjukvårdsförvaltningens gjorda insatser bör, enligt kontoret, kunna utgöra grunden för samverkan, varför motionen föreslås bifallas på så sätt att hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att i en förstudie analysera förutsättningarna för en sådan samverkan på vissa angivna områden. Kommunstyrelsen föreslår att ledningskontorets förslag tillstyrks.

Anföranden:
Anföranden hölls av Carina Lindberg (v), Solveig Artsman (m) och Sonia Landin (s).

 Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls på så sätt att hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att i en förstudie analysera förutsättningarna för en samverkan kring akutrekrytering och kompetensutveckling. Förstudien ska omfatta vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter och bl.a. innehålla kartläggning av vikariebehovet, kompetensanalys och intresse för att arbete över förvaltningsgränserna.