§ 166 Motion. Kultur- och naturreservat i norra Visby

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10399
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 166
Motion. Kultur- och naturreservat i norra Visby

KS 2002/0442-26

- Motion 2002-11-04
- Ledningskontoret 2003-04-03
- Kommunstyrelsen 2003-05-27, § 140

Bror Lindahl m.fl. (fp) har i motion hemställt att kommunstyrelsen ska få i upp­drag ”att i samråd med länsstyrelsen utreda möjligheterna för bildandet av ett kultur- och naturreservat i Visbys nordvästra fritidsområde”. Området kan i stora drag beskrivas som ligga mellan klinten och havet från norra kyrkogården och Flundreviken-Åhsbergska hagen. Motionärerna hemställer också om att alla pågående åtgärder som Gotlands kommun inlett "för att hindra pågående verksamhet vid Talludden" ska avbrytas i avvaktan på resultatet av utredningen.

Tidigare beslut. Kommunfullmäktige har antagit fördjupad översiktsplan för norra Visby, i vilken delar av nuvarande koloniområde vid Talludden är utlagt för bostadsändamål (§ 237/1995). Kommunfullmäktige har avslagit motioner med förslag att koloniområdet ska bevaras och pågående detaljplanearbete avbrytas (§ 79/2002). Kommunstyrelsen har också yttrat sig över framställning till länsstyrelsen från några enskilda personer om att göra Gustavsvik till kultur­reservat (§ 279/2002). I yttrandet framhölls att ett bostadsområde med rätt utformning skulle göra området mer lättillgängligt. Något ytterligare skydd i form av kulturreservat för området ansågs inte erforderligt.

Ledningskontoret hänvisar bl.a. till de redan gjorda ställningstagandena om att området ska planläggas för bostadsändamål och finner inte ytterligare utredning motiverad. Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska avslås.

Jäv:

  • Gunnar Tinge (fp) anförde jäv och deltog inte i överläggningen och beslutet.

Yrkande:

  • Bror Lindahl (fp) yrkade bifall till motionen.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på frågan om förslaget skulle bifallas eller avslås och förklarade sig anse att kommunfullmäktige bifallit förslaget. Omröstning begärdes och fullmäktige godkände följande proposition. JA för att förslaget skulle bifallas och NEJ för att det skulle avslås. 65 ledamöter röstade ja. 3 ledamöter röstade nej. 2 ledamöter avstod. 1 ledamot avstod från att delta i röstningen. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen avslås.