§ 167 Motion. Ansvaret för nedmontering av vindkraftverk

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10398
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 167
Motion. Ansvaret för nedmontering av vindkraftverk

KS 2002/0261-37

- Motion 2002-06-19
- Byggnadsnämnden 2002-12-11, § 299
- Ledningskontoret 2003-02-28
- Kommunstyrelsen 2003-06-12, § 178

Bror Lindahl (fp) och Nils Ronquist (kd), tidigare ledamot av kommun­fullmäktige, har i motion aktualiserat frågan om vem som bär ansvaret för ned­montering av vindkraftverk och yrkat att det, vid beviljande av byggnadslov för uppförande av vindkraftverk, ska anges vem som har ansvar för att riva verket och återställa landskapet när verket tas ur bruk. Motionärerna har även yrkat att pengar avsedda att finansiera kostnader för återställandet ska deponeras.

Byggnadsnämnden konstaterar att Plan- och bygglagen inte medger att krav ställs på vem som ansvarar för framtida rivning och inte heller att bygglov villkoras med ekonomiska krav. Miljöbalken medger att säkerhet kan ställas i vissa fall och det vore, enligt byggnadsnämnden, "intressant om tillståndprövning av vindkraft­etableringar enligt Miljöbalken skulle kunna hanteras på samma sätt som täkt­företag". Ledningskontoret redogör för gällande lagstiftning och anser att det ligger närmare till hands att överväga sådana vilkor, som föreslås i motionen, vid prövning av verksamheten enligt Miljöbalken. Kontorets uppfattning är emellertid att Kommunfullmäktige är förhindrad att föreskriva hur myndighet ska agera vid myndighetsutövning mot enskild, varför motionen inte lagligen kan bifallas. Kommunstyrelsen föreslår därför att motionen avstyrks.

Anföranden:
Anföranden hölls av Bror Lindahl (fp) och Lilian Virgin (s). Lilian Virgin tillika riksdagsledamot tar med sig frågan till riksdagen.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen avslås.