§ 168 Motion. Utvärdering av utbyggnaden av vindkraft på Gotland

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10397
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 168
Motion. Utvärdering av utbyggnaden av vindkraft på Gotland

KS 2002/0322-37

- Motion 2002-08-19
- Ledningskontoret 2003-05-16
- Kommunstyrelsen 2003-06-12, § 179

Torsten Gislestam (c) har i motion föreslagit att både positiva och negativa effekter av vindkraftens utbyggnad ska utvärderas av kommunen. Detta gäller såväl företagen som planerad utveckling av vindkraften.

Ledningskontoret konstaterar att kommunen, genom byggnadsnämnden, är skyldig att pröva ansökningar om vindkraft och att frågan om lämpligheten ingår i prövningen. Kontoret redogör också för planprocessen och den parallella miljö­prövningen. Enligt ledningskontoret har kommunen inte resurser att utvärdera ett enskilt energislag men borde kunna medverka i utvärderingar som andra gör, t.ex. Högskolan på Gotland. Kontoret föreslår med ovan anförda motiveringar att motionen avslås.

Kommunstyrelsen föreslår kommunen verka för att en utvärdering kommer till stånd.

Anföranden:
Anföranden hölls av Torsten Gislestam (c), Sonia Landin (s) och Britt Ronsten (mp).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls på så sätt att Gotlands kommun ska verka för att en utvärdering av vindkraften på Gotland kommer till stånd.