§ 169 Motion. Utbyggnaden av vindkraft

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10396
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 169
Motion. Utbyggnaden av vindkraft

KS 2002/0324-37

- Motion 2002-08-19
- Byggnadsnämnden 2002-12-11, § 300
- Ledningskontoret 2003-05-16
- Kommunstyrelsen 2003-06-12, § 180

Bror Lindahl (fp) har i motion hemställt att kommunfullmäktige ska besluta att vindkraften inte ska fortsätta att byggas ut innan "en utvärdering finns" om hur vindkraften påverkar människor, djur och fåglar (genom buller, reflexer och infraljud). Hemställan görs också om att "större hänsyn måste tas till närboende (inom minst 2 km)" och det unika gotländska kulturlandskapet vid vindkraftsetableringar. Motionären vill även att "vindkraften på Gotland inte får överstiga den nätkapacitet som för närvarande finns" och att "gotlänningarna kompenseras för de ökade nätkostnader som vindkraften medfört”.

Byggnadsnämnden har begränsat sitt yttrande till frågeställningar under nämndens kompetensområde (och berör därför inte frågan om nätkapacitet). Nämnden erinrar om skyldigheten att behandla inkommen ansökan och konstaterar att i på­gående arbete med översiktsplan för Gotland kommer frågan om lokaliseringen av vindkraft att behandlas. Avvägningen mellan olika intressen sker i den detaljplan som upprättas för varje etablering och anslutande miljökonsekvensbeskrivning. Varje projekt ska dessutom miljöprövas enligt bestämmelserna i miljöbalken. Byggnadsnämnden erinrar om Gotlands kommuns kriterier för avståndet mellan vindkraftverk och boende som är längre än det avstånd som anges i gängse rikt­linjer som baseras enbart på buller.

Ledningskontoret hänvisar till byggnadsnämndens yttrande och föreslår att motionen avstyrks. Även kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska avslås.

Anföranden:
Anföranden hölls av Torsten Gislestam (c), Eva Gahnström (c), Hans Klintbom (c) och Per-Anders Croon (m).

 Yrkanden:

  • Bror Lindahl (fp) yrkade: 1. att motionen bifalls på så sätt att Gotlands kommun ska verka för att en utvärdering av vindkraften kommer till stånd.
    2. frågan om nätkapaciteten återremitteras för utredning.
  • Sonia Landin (s) yrkade, med instämmande av Per-Olof Jacobsson (c), bifall till kommunstyrelsens förslag.     

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Bror Lindahls yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition. JA för kommunstyrelsens förslag. NEJ för Bror Lindahls yrkande. 67 ledamöter röstade ja. 4 ledamöter röstade nej.
Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.Kommunfullmäktige hade således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen avslås.