§ 171 Motion. Antalet telemaster i samband med 3G-utbyggnaden

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10394
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 171
Motion. Antalet telemaster i samband med 3G-utbyggnaden

KS 2002/0515-53

- Motion 2002-12-16
- Byggnadsnämnden 2003-04-16, § 92
- Ledningskontoret 2003-05-12
- Kommunstyrelsen 2003-06-12, § 181

Hans-Åke Norrby m.fl. (mp) har i motion yrkat att kommunfullmäktige ske ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att hos regeringen påtala problemet med de oklara lagliga möjligheterna att styra och ingripa mot det ökande antalet tele­master som blir resultatet av den pågående 3 G-utbyggnaden.

Byggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med upplysningen att regeringen väntas framlägga proposition om en ändring i lagstiftningen som innebär att operatörerna tvingas till samordning för att begränsa antalet master. Riktlinjer har under 2002 tagits fram av nämnden för att på ett smidigt sätt hantera bygglovsansökningar i anslutning till den s.k. 3G-utbyggnaden. Förövrigt delar nämnden åsikten att det är av största vikt att antalet master blir så litet som möjligt.

Ledningskontoret konstaterar att regeringen redan uppmärksammat frågan och gör bedömningen att ytterligare initiativ från kommunen är överflödiga, varför motionen föreslås avstyrkas. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Anföranden:
Anföranden hölls av Hans-Åke Norrby (mp) och Bror Lindahl (fp).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen avslås.