§ 174 Interpellation. Resursbehovet för äldre

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10391
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 174
Interpellation. Resursbehovet för äldre

KS 2003/0292-83

Social- och omsorgsnämndens ordförande Björn Jansson (s) besvarade interpella­tion av Stefan Nypelius (c) om resursbehov för äldre. Stefan Nypelius tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2003-06-18

Interpellationssvar