Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utökat påverkansområde vid Tofta skjutfält

Publicerad 2019-06-18 09:36
Försvarsmakten har redovisat omfattningen av det utökade påverkansområdet kring Tofta Skjutfält och vilka typer av byggärenden som kan komma att beröras.
Bygglov och förhandsbesked
Försvarsmakten vill underrättas och ha möjlighet att yttra sig i bygglovsärenden och i ärenden om förhandsbesked.
 
Detta rör både ärenden som inte omfattas av detaljplan och ärenden inom detaljplanerat område, dock endast om den planerade åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser.
 
Ansökningar om bygglov och förhandsbesked inom dessa områden som prövas av miljö- och byggnämnden, kommer att skickas på remiss till Försvarsmakten.
 
Attefallsåtgärder
Det utökade påverkansområdet innebär vissa begränsningar för så kallade attefallsåtgärder. Inom påverkansområdet är följande attefallsåtgärder bygglovspliktiga, enligt Plan- och bygglagen:
 
- Komplementbostadshus
- Liten tillbyggnad maximalt 15 kvadratmeter
- Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus