§ 179 Interpellationer; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10386
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 159
Interpellationer; nya

  • Carina Lindberg (v) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) ställa interpellation om policy vid upphandling av Attendo Care AB (KS 2003/0334-05).

  • Lilian Edwards (m) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) ställa interpellation om hörselundersökning av förskolepersonal (KS 2003/0335-88).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.