Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2019-06-12 16:33
Idag, den 12 juni, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet behandlade man, bland annat, SMA:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt i Klintehamn, ramavtal för kvarteret Järnvägen (utanför Söderport), stöd till projekt för att stärka måltidsturism på Gotland och försäljning av småhustomter i Visby. Här presenterar vi några av punkterna.

Handlingarna finns på sidan: https://gotland.se/103782

Ärende 2

Månadsrapport april 2019


Beslut i regionstyrelsen:

Månadsrapporten godkänns.
De åtgärder som beslutades i delårsrapport 1 ska genomföras.

Utdrag ur sammanfattning och bedömning:

Efter april prognostiseras ett resultat på 70 mnkr (64 mnkr delår 1). Prognosen för nämnderna har förbättrats något och uppgår till -43 mnkr (-46 mnkr delår 1). Skatteintäkter och bidrag beräknas bli något högre efter prognos från 2 maj och vissa andra poster på finansförvaltningen beräknas också bli något bättre.

Att nämndernas prognos är förbättrad är naturligtvis positivt men förändringen är så pass liten att det inte förändrar slutsatserna från delårsrapport 1.

Regionstyrelsen förväntas föreslå regionfullmäktige att ge hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnämnden i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Samtliga nämnder ska också vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen så att den uppgår till högst 2,7 procent vid årets slut. Regionstyrelsen har också gett samtliga förvaltningar i uppdrag att göra en fördjupad analys av personalkostnaderna.

Citat Eva Nypelius:

– Det är positivt att det går åt rätt håll, men nämndernas stora avvikelser mot budget är inte hållbart och därför är det viktigt att åtgärder görs för en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi.

 

Ärende 13

Ansökan om stöd Sustainable Speis


Beslut i regionstyrelsen:

Region Gotland medfinansierar Tillväxt Gotland för projekt ”Sustainable Speis” med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 4 724 280 kronor ur medel (anslag 1:1) för regionala tillväxtåtgärder.

Projektet finansieras med 425 348 kr ur 2019 års anslag, 1 416 834 kr ur 2020 års anslag, 1 504 334 kr ur 2021 års anslag och 1 377 764 ur 2022 års anslag. Beslutet avser perioden 2019-08-01 – 2022-11-30. Skriftlig slutrapport skall ha inkommit senast 2022-11-30.

Beslutet gäller under förutsättning att projekt beviljas vid Strukturfondspartnerskapet i Småland Öarna.

Sammanfattning:

Projektet Sustainable Speis ska stärka förutsättningarna för måltidsturism på Gotland. Det sker genom affärs- och marknadsutveckling i småföretag inom måltidsturism genom ett affärsutvecklingsprogram.

Citat Eva Nypelius:

– Genom det här projektet förstärker vi småföretagen inom Gotlands båda profilområden – mat/livsmedel och besöksnäring. En bra matupplevelse är en reseanledning till Gotland.
 

Ärende 17

Svenska Mineral AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Klintebys 1:4, Klintehamn


Beslut i regionstyrelsen:

Inlämnande av Region Gotlands juridiska ombud i frågan, advokat Mårten Bengtssons, upprättade förslag till yttrande till Mark- och miljödomstolen.

Uppdra till regiondirektören att utfärda en fullmakt till advokat Mårten Bengtsson vid advokatbyrån Åberg & Co, Stockholm, att vara Region Gotlands ombud i målet M 7034-18.

Sammanfattning:

SMA Mineral AB ansöker om tillstånd till täkt- och vattenverksamhet. Ansökan omfattar

bland annat fortsatt bergtäktverksamhet med en maximal årlig volym om 900 000 ton och en total mängd om 30 miljoner ton utlastad produkt samt bortledning av länsvatten. Brytområdet omfattar ca 109 hektar av fastigheten. Den planerade täktens slutliga bottennivå kommer att variera mellan +30 meter och +45 meter över havet. Efterbehandling utförs successivt. Via landsvägstransporter avser bolaget skeppa ut den brutna kalkstenen från Klintehamns godshamn. Transporterna planeras gå via länsväg 141, förbi bebyggelsen i Bönders backe, Klinte kyrka och vidare förbi befintlig och planerad bebyggelse i Klintehamn samhälle innan infart till Klintehamns hamn via korsningen väg 140/Lamellvägen. Några bullerdämpande åtgärder längs allmän väg bedöms enligt SMA Mineral inte behövas. Beräknat på sökt uttag uppskattas antalet transportpassager till och från täkten till ett genomsnitt om 204 per dag.

Citat Eva Nypelius:

– Vi lyfter nu fram de farhågor vi ser i och med denna ansökan om utökad brytning i Klintehamn. I frågan om vattentillgången har Tekniska nämnden gjort bedömningen att de kommunala brunnarna inte kommer att påverkas av den planerade täktverksamheten. Däremot vill vi från regionens sida att alternativa transportlösningar och bullerdämpande åtgärder för Klinte och Klintehamns samhälle skall utredas vidare. Ytterst är det dock domstolen som avgör täkttillstånd för SMA. För övrigt anser jag att det bästa hade varit om brytningen kunnat fortsätta på norra Gotland där området redan är ianspråktaget för stenbrytning.

 

Ärende 18

Ramavtal avseende samverkan kvarteret Järnvägen


Beslut av regionstyrelsen:

Upprättat ramavtal mellan Region Gotland och KÅCU AB godkänns.

Utdrag ur ramavtalet:

”Huvuddragen är att bygga bostäder med inslag av lokaler, förbättra angörning och utfart från området och att ge området en mer stadsmässig karaktär med en koppling till Visbys medeltida innerstad. Intentionerna från båda parter är att ta hänsyn till befintliga höga kulturmiljövärden som råder i närområdet i och med närheten till världsarvet för Visbys medeltida stad med dess ringmur.”

Planerad byggstart för bostäder är första kvartalet 2021 och inflyttning uppskattas till första kvartalet 2022.

Sammanfattning:

Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. Fastigheterna inom kvarteret ägs till del av Region Gotland, men till största del av privata fastighetsägare. För att kunna utveckla området har ett arbete med upprättande av nya detaljplaner påbörjats och för vissa delar av området antagits. Byggnadsnämnden har tidigare antagit ett planprogram för kvarteret med inriktningen att möjliggöra bland annat för fler bostäder inom området.

 

Citat Eva Nypelius:

– Ett attraktivt läge mitt i Visby där vi nu planerar för nya bostäder.

 

Ärende 19

Markanvisningsavtal Visby Signallottan 2, AB Gotlandshem


Beslut av regionstyrelsen:
Upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Signallottan 2 med AB Gotlandshem godkänns.

Sammanfattning:

Regionstyrelsen beslutade 2019-04-29, § 132, att direktanvisa fastigheten Signallottan 2 till AB Gotlandshem efter det att tidigare anvisning till GBJ bostadsutveckling AB upphävts. Parterna har nu enats om att teckna ett markanvisningsavtal för den aktuella fastigheten. Ett villkor för markanvisningen är att de bostäder som produceras på fastigheten är i hyresrättsform, vilket har varit ett starkt skäl för att direktanvisa marken till AB Gotlandshem. Upplåtelseformen kommer även att regleras i kommande exploaterings-/genomförandeavtal.

 

Ärende 22


Försäljning av småhustomter inom kvarteren Visby Kaptenen och Visby Rustmästaren


Beslut av regionstyrelsen:

Regionstyrelsen godkänner försäljningen av 14 villatomter inom kvarteren Visby Kaptenen och Visby Rustmästaren.
 

Sammanfattning:

Regionens ramupphandlade fastighetsmäklare har fått i uppdrag att sälja 14 villatomter inom kvarteren Visby Kaptenen och Visby Rustmästaren. Fastigheterna har marknadsförts under april och för 13 av de 14 tomterna har köpekontrakt nu tecknats. Utgångspris har varit 1,5 mnkr och köpeskillingarna för de olika tomterna varierar mellan 1,5 mnkr och 2,1 mnkr.

 

Citat Eva Nypelius:

– Det finns en stor efterfrågan på villatomter i Visby och idag har vi sålt 14 tomter där familjer nu får möjlighet att bygga sitt nya hem.

 

Ärende 23


Försäljning av fastigheten Othem Ejdern 6


Beslut av regionstyrelsen:

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Othem Ejdern 6 för en köpeskilling om 1 350 000 kronor.

 

Sammanfattning:

Enligt ägardirektiv ska AB Gotlandshem (ABG) starta nybyggnation även utanför Visby. Othem Ejdern 6 ligger i nära anslutning till ABGs befintliga fastighetsbestånd i Slite. ABG inkom därför i maj 2018 med en intresseanmälan gällande förvärv av fastigheten Othem Ejdern 6. Fastigheten förvärvades av regionen från PEAB i samband med en större fastighetsaffär i regionfullmäktige 2018-06-18, § 99.

 

Vill du veta mer kontakta gärna:

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande

Telefon 073 980 50 97

 

Peter Lindvall, regiondirektör

Telefon 070 722 18 98