Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsatt dialog om Tofta skjutfält

Publicerad 2019-06-10 15:27
I dag har Region Gotland lämnat in sina inledande reaktioner på Försvarsmaktens beslut från 2019-04-25, avseende utökat påverkansområde tillhörande riksintresset Tofta skjutfält enligt 3 kap 9 § miljöbalken.

Region Gotland fortsätter dialogen med Försvarsmakten och som ett led i detta har regionen gjort en analys av bebyggelse- och plansituation inom nytt påverkansområde utanför område av riksintresse. Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna:

1. Region Gotland vill framhålla att Försvarsmaktens återkomst till Gotland är viktigt för både försvaret av Gotland och Sverige i sin helhet. Förhoppningen är att det nu sammanställda materialet på ett positivt sätt ska bidra till att komma vidare i den pågående dialogen mellan Region Gotland och Försvarsmakten i denna fråga.

2. Utöver den bebyggelse som gällande detaljplanerna medger vill Regionen inom påverkansområdet även fullfölja:

  • påbörjade detaljplaner,
  • positiva planbesked och
  • detaljplaner inom beslutade planprogram.

3. Regionen anser att det inom redan bebyggda fastigheter utanför planerade områden även måste finnas ett visst utrymme för att inom rimliga gränser komplettera, förbättra eller utveckla sina bostadsförhållanden med mera. I detta innefattas även att kunna riva ett befintligt bostadshus och ersätta det med ett nytt bostadshus, kanske inte ett väsentligt större hus men ändå något större.

4. Regionen anser att påverkansområdet inte ska utgöra hinder för etableringar av nytt bostadshus inom en jordbruksfastighet, eller på en från jordbruksfastighet avstyckad fastighet, i samband med generationsväxling inom jordbruket.

5. Regionen vill att Försvarsmakten lämnar förslag på vilka geografiska eller andra prioriteringar som är möjliga och i analysen redovisar hur konsekvenserna slår för bebyggelseutvecklingen i hela området vid olika geografiska eller andra prioriteringar.

Johan Åberg, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter dialogen med försvarsmakten och har gjort en första analys av vilken betydelse verksamheten på Tofta skjutfält har för det fortsatta byggandet inom området.