Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-06-03 16:03
Idag den 3 juni har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat frågan om att teckna samverkansavtal med andra kommuner kring nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Väljer att inte teckna något samverkansavtal

NIU är en för Region Gotland frivillig verksamhet som ger elever på Gotland möjlighet att kombinera sina gymnasiestudier med en satsning i sin specialidrott. Utbildningen omfattar 400-500 poäng i ämnet specialidrott, som läses inom de 2500 poäng som ett gymnasieprogram omfattar.

Frågan om samverkansavtal med andra kommuner gällande NIU är en återkommande fråga för nämnden. Kommuner gör olika bedömningar i frågan. Region Gotland har hittills valt att inte ingå någon samverkan med andra kommuner. Nämnden erbjuder NIU inom sporterna fotboll och innebandy kopplat till två nationella program på Wisbygymnasiet. Dessutom erbjuds Lokal idrottsutbildning (LIU) och Lokal idrottsutbildning träningslära (LIU-T) som kan läsas ihop med samtliga nationella program på Wisbygymnasiet och i de idrotter som inte är godkända och certifierade inom NIU.

Gotländska elever kan söka vilken nationell gymnasieutbildning som helst, var som helst i landet. Men vid ansökning till utbildning på annan ort, om utbildningen finns i den kommunala gymnasieskolan på Gotland och inte har riksantagning, blir eleven andrahandsmottagen först efter att samtliga behöriga sökande från den egna kommunen blivit antagna, och om plats då finns. Möjlighet finns också för gotländska elever att söka till riksidrottsutbildningarna (RIG).

GVN beslutade idag att inte teckna något samverkansavtal med hänvisning till bland annat de ökade kostnader det för med sig och att ett samverkansavtal kan föra med sig att gotländska elever riskerar att inte behandlas lika i vid sitt gymnasieval utifrån de bedömningar som måste göras. Nämndens ambition är att fortsätta erbjuda en stor bredd av utbildningar på Gotland.

Nämnden tog del av fördjupad analys kring elevboendet Nygårds

Gotland folkhögskolas elevboende Nygårds i Hemse, som har ett omfattande behov av renovering och modernisering, har varit föremål för investeringsäskande under en rad år. Många heltidsstuderande väljer idag bort Nygårds som boendealternativ på grund av standarden och sommarkurserna på folkhögskolan är beroende av boendealternativ som ett internat kan erbjuda. Regionfullmäktige tillstyrkte i juni 2018 investeringsmedel på drygt 26 miljoner kronor för rivning av befintlig byggnad och en nybyggnation av ett nytt elevhem. Våren 2019 genomfördes en fördjupad förstudie som resulterade i ett nytt omarbetat förslag som innebär en renovering av befintlig byggnad till en beräknad kostnad av 19 miljoner kronor.

GVN tog vid dagens sammanträde del av en fördjupad ekonomisk analys av hur en byggnation påverkar folkhögskolan ekonomiskt och en jämförelse mellan alternativen nybyggnation och renovering. Förvaltningens bedömning är densamma som tidigare: att elevhemmet Nygårds bör renoveras.

GVN beslutade att återemittera ärendet för att kunna få en kalkyl på kostnader för vaktmästeri och lager samt en redovisning av vilken konsekvensen skulle bli för Gotlands folkhögskola om Nygårds elevhem skulle rivas och inte byggs upp igen. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fick även i uppdrag i att jämföra boendekostnaden på Gotland jämfört med folkhögskolor i övriga landet. Förvaltningen ges även i uppdrag att förtydliga tillgänglighetsaspekten på både en nybyggnation och renovering inklusive kostnad för det. Detta ska redovisas senast i november.

Nämnden följde upp arbetet med integrations- och arbetsmarknadsinsatser

GVN tog idag del av den tematiska verksamhetsuppföljningen kring arbetet inom integrations- respektive arbetsmarknadsenheten. Enhetscheferna berättade om de aktuella utmaningar som finns i arbetet med mottagandet och etablerandet av nyanlända invandrare och kvotflyktingar samt arbetsmarknadsinsatser. Till exempel arbetet med kommunala feriejobb och arbetet med ungdomar som hoppar av skolan i förtid och har svårt att ta sig vidare i livet. Migrationsverket fastställde antalet nyanlända som omfattas av anvisningar till Gotland till 75 år 2019. Hittills har 52 personer tagits emot.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn