Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Tofta Krokstäde 1:51

Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.

Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelse med ytterligare 28 fastigheter för bostadsändamål, som en komplettering till rådande bebyggelsestruktur. Tomterna placeras kring befintliga vägar – som föreslås förlängas genom planområdet – och en tillkommande vägslinga.

Minsta storlek på fastighet föreslås vara 1 300 m2. Varje fastighet får en begränsad byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Egenskapsbestämmelser reglerar husens utformning. Naturmark med gångstigar placeras centralt i området. Mot öster regleras all mark som naturmark. Den skogliga karaktären ska utvecklas inom naturmarken. Stigar genom området säkerställs.

Planområdet ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i Tofta Södra:s östra del, cirka 20 km söder om Visby.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 28 juni 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1217).

När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Stina Wester, planarkitekt, tfn 0498-269174

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Med vänliga hälsningar,

Stina Wester, planarkitekt