Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen anmäler enligt lex Sarah

Publicerad 2019-05-17 14:43
Ett ökat antal orosanmälningar om barn som far illa och risk för att rättssäkerheten inte kan garanteras. Det gör att individ- och familjeomsorgen anmäler den aktuella situationen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Allt fler orosanmälningar om barn som far illa kommer in till socialförvaltningens barn- och familjeenhet. Samtidigt har personalomsättningen inom enheten varit hög och det är svårt att rekrytera socionomer i den takt som behövs. I det uppkomna läget har rutiner och dokumentation blivit lidande.

– Vi anmäler nu situationen till IVO, säger Christina Godarve, chef för individ- och familjeomsorgen inom socialförvaltningen.

Det som anmäls enligt lex Sarah är att förvaltningen ser att det i det aktuella läget finns en risk för brister i rättssäkerheten om inte åtgärder vidtas.

De barn- och ungdomsärenden som kommer in är mer komplexa och innehåller oftare våld. Att rutinerna och dokumentationen i vissa fall har varit bristfälliga ser Christina Godarve ytterst allvarligt på.

– Nu ser vi över organisationen och alla processer och bildar även en tillfällig arbetsgrupp för att komma ner till en hanterlig nivå av ärenden.