Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar om bräckvattenverket på Södra Gotland

Dricksvatten är beräknat att levereras från bräckvattenverket ut på nätet under juni 2019, men då bara lokalt i Silte, Kvarnåkershamn, Näs, Nisseviken, Sproge, Hablingbo och Eksta. Övriga på södra Gotland kommer succesivt att få det nya dricksvattnet påkopplat.
Ja, verket kommer att producera vatten över hela året. Dock kommer leveransgränserna mellan våra övriga verk att ändras över året. Man kommer ha en viss inblandning av grundvatten över tid.
Det kommer att blandas i två stycken hårda dricksvatten från våra grundvattentäkter med vattnet från bräckverket för att få en bra mix på dricksvattnet. Detta sker beroende på tillgången av grundvatten.
Processen i vattenverket är byggd för att hantera de föroreningar och oönskade ämnen som inte får finnas i ett livsmedelsgodkänt dricksvatten. Vi kommer att producera ett livsmedelsgodkänt och gott dricksvatten i enlighet med livsmedelsverkets föreskrifter.
Vattnet är ett mycket säkert framställt dricksvatten med flera reningssteg och mikrobiologiska barriärer. Reningen är byggd med membranteknik som redan idag, och sedan länge, används i mindre samt större skala för vattenproduktion. Tekniken är vanlig i medelhavsområdet och på båtar men det finns idag även befintliga verk i Sverige, till exempel på Gotland och i Stockholms skärgård.
Anläggningen ska stå färdig för vattenproduktion i juni 2019. Nya ledningar för anslutning av verket till det befintliga vattennätet är byggda och byggs ut kontinuerligt. Vi kommer även att behöva förstärka det befintliga vattennätet på vissa ställen.
Anläggningen är konstruerad för att kunna hantera alger.

Vi renar vattnet i flera steg, ultrafilter är det steg som avskiljer cyanobakterier och det gör det till minst 99,99%. 

Om algtoxin skulle passera ultrafiltret så har BMAA (C4H10N2O2) en molekylvikt på 118 g/mol (118 Dalton), avsaltningssteget (RO) har en bra avskiljning på molekyler i den storleken. Membranen har minst 99% avskiljning av saltjonen (NaCl) med en molekylvikt på 58 g/mol (58 Dalton). 

BMAA är mycket större än saltjonen, tekniken i vattenverket bygger på att avskilja den mindre saltjonen från vattnet. Vid fel i filtermembranen kommer processen att stoppas omedelbart.

I processen har vi ständig övervakning för att säkerställa att produktionen fungerar säkert. Utöver detta tar vi prover enligt nedan. Bakterieprov varje vecka och kemiprov en gång per månad i bräckvattenverket.

På ledningsnät tas 18 Bakterieprov och kemiprov. Syfte att verifiera att kvalitén gällande mikrobiologi är inom gränsvärdena. Här ingår bland annat förekomst av bakterier och andra skadliga organismer.

Processen i vattenverket är byggd för att hantera de föroreningar och oönskade ämnena som inte får finnas i ett livsmedelsgodkänt dricksvatten. 

Processen för avsaltningen sker genom omvänd osmos, membranen som används i vid omvänd osmos är en barriär mot lösta salter, metaller i löst form och organiska/oorganiska molekyler. Membranen avskiljer ämnen ner 0,001 μm vilket betyder att molekyler som är större än saltjonen inte kommer att passera membranen.

Som säkerhet mäts salthalten efter avsaltningen samt på utgående vatten kontinuerligt, vid saltgenomträngning kommer vattenproduktionen samt distributionen att stoppas omedelbart.

Det nya dricksvatten som kommer levereras till abonnenter på södra ön kommer bli ett mjukt vatten med lite inblandning av grundvatten. (Mjukt Vatten = 2-5 tyska hårdhetsgrader )(Hårt vatten=10-21 tyska hårdhetsgrader).

  • Ett mjukare vatten kommer inte smaka likadant som det nuvarande. 
  • Ett mjukt vatten innehåller mindre kalcium och magnesium. 
  • Ett mjukt vatten är bättre för miljön än ett hårt vatten 
  • Det går åt mindre disk och tvättmedel (om man följer anvisningarna) 
  • Det blir inga kalkavlagringar i dusch, varmvattenberedare, blandare 
  • Det behövs inte fyllas på salt i diskmaskinen 
  • Har du avhärdningsfilter inkopplat kan du koppla bort eller bypassa det, då det inte längre fyller någon funktion. Kontakta rörinstallatör angående bortkoppling av avhärdningsfilter.