Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Södra Gotlands vattenförsörjning

På Södra Gotland finns det en blandning av olika typer av vattenverk för grundvatten och bräckvatten. Man jobbar på nya lösningar där det framtida bräckvattenverket kommer att säkra dricksvattenförsörjningen på södra Gotland och även avlasta dricksvattenförsörjningen norrut mot Visby.

Bräckvattenverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av mycket stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland. Dessutom blir risken mindre för att våra grundvattentäkter överutnyttjas

Bräckvattenverket på södra Gotland

Produktionskostnad

Utvecklingen i membrantekniken har gjort att den i dag är mindre kostsam både i investering samt driftsmässigt. Under de senaste 40 åren har filterkostnaden minskat med ca 90% samtidigt som energiåtgången minskat per producerad kubikmeter vatten. Produktionskostnaden för avsaltat bräckt vatten beräknas idag till ca 4-7 kr per kubikmeter producerat färskvatten.

Fördelar

Råvarans kvantitet är inte begränsande, vilket gör det relativt enkelt att utöka kapaciteten på ett bräckvattenverk. Fler filterenheter (skiddar) installeras, alternativt byts befintliga skiddar ut mot nya med större kapacitet. Vattenverket är inte heller beroende av grundvattentillgången på en specifik plats vilket gör fördelarna stora när det handlar om att förbättra leveranskapaciteten i ett redan befintligt nät. Man kan även spara på grundvattentäkterna som kan få återhämta sig vid behov. Om man får torrperioder och lite nederbörd. Östersjön är en oändlig resurs.

Risker

Vid produktion är intagsvattnets kvalitet samt förbehandlingen av stor vikt. Förekomster av alger/algprodukter kan resultera i driftproblem vid en ineffektiv eller felaktigt dimensionerad förbehandling. Då vatten på Gotland är ett hårt vatten med ganska lågt pH normalt kommer man ändra detta med bräckvattenverket. Man kommer få ett mjukare vatten med högre pH. Konsekvenserna av dessa naturliga ändringar är att det kan lösa upp avlagringar av järn/kalk i främst gjutjärn/Galv ledningar detta är helt ofarligt men kan bli en ökad färg och järn halt i vattnet . Detta är med dessa ändringar ändå ett godkänt dricksvatten.