Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fastighetsförvärv Roma

I syfte att främja utvecklingen i Roma erbjuds intresserade nu genom markanvisning möjlighet till nybyggnation av bostäder samt fastighetsutveckling i Roma. Fastigheterna utgörs av såväl obebyggd mark som bebyggda fastigheter enligt nedan

Möjlighet finns att förvärva helheten eller delar av ovanstående vilket ska framgå av anbud.

Tidplan: Prisuppgifter ska lämnas in till Region Gotland, senast fredag den 29 maj 2020. Därutöver vill Region Gotland ha en redovisning av tänkt utveckling av respektive objekt. Utvärdering av tävlingsbidrag kommer att ske under juni 2020. Regionstyrelsen avser fatta beslut om att teckna markanvisningsavtal i september 2020. Tekniska nämnden avser fatta beslut om överlåtelseavtal avseende de båda bebyggda fastigheterna i september 2020.

Utvärderingsgrunder: Tävlingsbidragen utvärderas med avseende på pris per objekt där anbuden poängsätts utifrån prisnivå. De som lämnar anbud på samtliga tre objekt erhåller bonuspoäng. De som upplåter lägenheter med hyresrätt erhåller bonuspoäng.

Anbud ska innehålla pris på den eller de delar som anbudet omfattar. Pris per objekt ska tydligt framgå liksom hur planerade bostäder ska upplåtas, se exempel nedan.

 Objekt

Anbud pris/objekt

Upplåtelseform

 Del av Björke Annex 1:7

0 000 000

BR

 Roma Kloster 1:214

0 000 000

HR

 Del av Roma Kloster 2:3

0 000 000

 

 

Bedömning: Bidragen kommer att bedömas utifrån kriterier som lagts fram i denna inbjudan. Bedömningen utförs av en grupp med representanter från regionsstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen.

Anmälan: Prisuppgift i kr/objekt samt upplåtelseform/objekt (gäller ej f d Romabadet) läggs i ett förslutet kuvert och skickas in per brev märkt Prisuppgift Romapaketet RS 2019/471 till:

Region Gotland
Åsa Linder, Regionstyrelseförvaltningen
621 81 Visby

Eftersom anvisningen sker i anbudsform hanteras förslagen med sekretess fram till att beslut om tilldelning har fattats i Regionstyrelsen/Tekniska nämnden.

Intresserade erbjuds möjlighet att besiktiga bebyggda fastigheter. För bokning av besiktning och för eventuella frågor vänligen kontakta Åsa Linder på 0498-26 91 50 eller asa.linder@gotland.se