Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vägledning till frisörer

Här kan du som frisör få överblick av lagar och rekommendationer gällande hälsa och miljö. Vi hoppas materialet underlättar för dig att skapa en trygg verksamhet både för dig själv, för dina kunder, och för miljön.

Vägledningen nedan togs fram till ett tillsynsprojekt till frisörer och är tillämpbart även för verksamheter som hudvård, nagelvård, massage och liknande.

Egenkontroll

Du som frisör ansvarar för att planera och kontrollera din verksamhet så att  olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Egenkontrollen bör bestå av rutiner för följande:

 • god hygien i samband med behandlingar
 • åtgärder vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa
 • fortlöpande underhåll av lokaler och inredning
 • städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning
 • hantering och val av kemiska ämnen
 • kommunikation med kunderna

Socialstyrelsens allmänna råd

Vägledning till frisörer finns framtaget i texten Socialstyrelsens all­männa råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4). Där framgår bland annat följande:

 • lokalen bör inte användas till annan verksamhet än vad den är avsedd för
 • lokalen bör vara väl avskild från annan verksamhet eller bostad
 • lokalen bör vara utformad så att rengöring av lokal och instrument underlättas
 • lokalen bör ha en god luftkvalitet
 • i lokalen bör det finnas toalett och handtvätt utrustade med flytande tvål och engångshanddukar, samt ett ändamålsenligt städutrymme

Kosmetiska produkter

En del ämnen i frisörprodukter kan vara skadliga för människors hälsa eller för miljön. Genom kunskap och bra val kan risken för skadliga effekter minskas. Enligt den så kallade produktvalsprincipen (2 kap. 4 § miljöbalken) ska verksamhetsutövare undvika att använda produkter som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön, om produkterna kan ersättas med mindre farliga produkter.

Du som frisör ska kontrollera att märkningen på produkterna stämmer och att inga förbjudna ämnen ingår i produkterna.

I texterna Förordning om kosmetiska produkter (EG) nr 1223/2009, Förordning om kosmetiska produkter (2013:413) och i Läkemedelsverkets föreskrifter om kosmetiska produkter (LVFS 2013:10) anges reglerna för märkning av dessa produkter och frisörens (distributörens) ansvar. 

Avfallshantering

Hushållsavfall ska lämnas till Region Gotland, som samlar in matavfall och brännbart avfall vid fastigheten. Tidningar och  förpackningar ska sorteras och lämnas på Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Exempelvis skrymmande hushållsavfall och elektronikavfall lämnas på en av Region Gotlands återvinningscentraler.

Sprayburkar samt rester av färg- och toningsprodukter räknas som farligt avfall. Region Gotlands återvinningscentraler tar emot farligt avfall som uppkommer inom hushållet. För farligt avfall från verksamheter kontaktas en privat avfallsaktör (t.ex. Ragn-Sells). Farligt avfall får inte spolas ner i avloppet, eftersom kemikalierna kan skapa problem vid reningsverken eller följa med det renade vattnet ut i havet.

Läs mer i Region Gotlands avfallsföreskrifter.