Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2019-04-29 16:08
Idag, den 29 april, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet behandlade man, bland annat, investeringsstöd till idrottsplatser, utveckling av lokaler på Visby flygplats för att göra dem mer välkomnande, samt utvecklingen av Roma samhälle. Här är en webbtext som nämner några av punkterna.

Handlingarna finns på sidan: https://www.gotland.se/103344

Ärende nr 4

Investeringsstöd idrottsplatser

Beslut: Investeringsbidrag gällande idrottsplatser 2019 beviljades enligt regionstyrelseförvaltningens förslag. Sex föreningar hade sökt investeringsbidrag. De som beviljades var Svaide Roma (15.000 kronor) och Wisby Ridklubb (200.000).

Sammanfattning:
Enligt bidragsbestämmelserna rörande investeringsbidrag över 100 000 kronor kan kultur- och fritidsnämnden bevilja bidrag med högst 70 procent på investeringar upp till 200 000 kronor. Vid fördelning prioriteras investeringar för drift, byggnader och miljösatsningar. Möjlighet finns även för förening att söka statligt investeringsbidrag hos Riksidrottsförbundet samt i vissa fall från Boverket. Beviljas sådan ansökan av Riksidrottsförbundet eller Boverket kan den obligatoriska insatsen från Region Gotland minskas från 70 procent till 30 procent. Inget arbete eller inköp får ha skett före bidragsbeslut om inte annat överenskommits.

- Svaide Roma får 15.000 kronor till underhållsmålning av träfasader och Wisby Ridklubb får 200.000 kronor för att jobba vidare för projektet ”Ridsport för alla”, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande. Utöver dagens RS-beslut kommer ytterligare 615.000 kronor att fördelas via förvaltningen, utifrån inkomna bidragsansökningar.

 

Ärende nr 11

Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Remissvar har lämnats.

Del av sammanfattning:
På regeringens uppdrag har utredaren Håkan Sörman sett över den del av utjämningssystemet som avser kostnadsutjämningen. I uppdraget har övriga delar i form av inkomstutjämning och strukturbidrag utelämnats.

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden (utredningen använder landsting som begrepp istället för region). Systemet ska inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå och effektivitet. Utgångsläget för kostnadsutjämningen är befolkningens behov, inte verksamhetens kostnader. Kostnadsutjämningen är i allt väsentligt opåverkbar.

-För Gotlands del är det viktigt att vi har ett kostnadsutjämningssystem som bidrar till mer likvärdiga förutsättningar och vi välkomnar de förändringar som föreslås och anser att de bör införas fortast möjligt. Gotland har speciella förutsättningar genom ö-läget vilket inte kompenseras för utan där ser vi att den frågan måste vi fortsätta att driva, säger Eva Nypelius.

 

Ärende nr 12

Förstudie: Utveckling av avgångshall samt ankomsthall på Visby Airport för att skapa ett mer välkomnande Gotland – Ansökan om regionala tillväxtmedel

Beslut: Region Gotland medfinansierar Swedavia för förstudien ”Utveckling av avgångshall samt ankomsthall på Visby Airport för att skapa ett mer välkomnande Gotland” med 50,00 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 500 000 kronor ur 2019 års anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden 2019-02-01 – 2019-11-30. Skriftlig slutrapport ska ha inkommit senast 2019-12-10.

 

Ärende nr 13

Utveckling i Roma

Beslut: Regionstyrelsen beslutade att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda ett lämpligt upplägg och process för försäljning avseende tre fastigheter i Roma för att möjliggöra bostadsbyggande och tillgång till bad- och motionsanläggning.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under maj-juni som ett första steg genomföra en process med icke bindande intresseanmälan för de tre fastigheterna i Roma för att på så sätt pröva intresset på marknaden. Detta första steg ska återrapporteras till regionstyrelsen tillsammans med förslag på fortsatt försäljningsprocess senast i september.

Vid kommunikation skall framgå att regionen ser en helhetslösning för Romas utveckling och att möjlighet finns att beskriva utveckling för enskilda fastigheter.

Beslutet togs efter votering.

Sammanfattning:
Region Gotland äger inom Roma samhälle bland annat två bebyggda fastigheter och ett markområde planlagt för bostäder. Då regionen inte bedriver någon verksamhet på fastigheterna kan dessa enligt gällande riktlinjer försäljas. En försäljning ska i första hand ske i konkurrens. De fastigheter som är aktuella är Roma Kloster 1:214 (gamla Klostergården), del av Roma Kloster 2:3 (byggnad vid Romaskolan som innehåller simhallen alternativt mark i anslutning till skolområdet) samt del av fastigheten Björke Annex 1:7, detaljplan 09-BJÖ-184.

- Genom dagens beslut tar vi nu första steget för positiv utveckling i Roma och att pröva intresset för att möjliggöra bostadsbyggande och tillgång till bad och motionsanläggning i Roma, säger Eva Nypelius.

 

Ärende nr 14

Avsiktsförklaring Rone Utveckling AB

Beslut: Regionstyrelsen godkänner upprättad avsiktsförklaring med Rone Utveckling AB.

Sammanfattning:
Rone Utveckling AB verkar för att utveckla Rone och bidra till ökad kännedom om socknen. Då tidigare ansvarig för driften av Ronehamns camping sagt upp avtalet med regionen har Rone Utveckling AB tecknat ett avtal och därmed tagit över ansvaret för att fortsatt driva campingen. I syfte att verka för en långsiktig utveckling av området har Region Gotland och Rone Utveckling AB tagit fram en avsiktsförklaring.

- Rone Utveckling AB är ytterligare ett utvecklingsbolag som bidrar till positiv landsbygdsutveckling på Gotland, säger Eva Nypelius.

 

Ärende nr 15

Beslut om direktanvisning av Visby Signallottan 2 till AB Gotlandshem

Beslut: Regionstyrelsen beslutade att direktanvisa fastigheten Visby Signallottan 2 till AB Gotlandshem för en köpeskilling motsvarande 1600 kr/kvm bruttoarea byggrätt.

Del av sammanfattning:
Regionstyrelsen beslutade 2019-03-28 att återta markanvisningen avseende fastigheten Visby Signallottan 2 och därmed häva upprättade avtal mellan GBJ Signallottan AB och Region Gotland. GBJ har även via mail meddelat att man valt att inte förvärva fastigheten. I samband med detta beslutades att inleda en dialog med AB Gotlandshem om en direktanvisning av fastigheten för att på så sätt säkerställa tillskapandet av fler hyresrätter. AB Gotlandshem har meddelat att de är intresserade av att förvärva fastigheten med syfte att bygga flerbostadshus med upplåtelseform hyresrätt.

- Vi väljer att direktanvisa till Gotlandshem för att vi vill ha fram hyresbostäder på området men också få en snabb process eftersom vi ser det som värdefullt att bygga färdigt området på A7, säger Eva Nypelius.

 

Ärende nr 16

Motion. Webbsändning med rörlig bild av regionfullmäktiges sammanträden

Förslag till beslut i regionfullmäktige: Motionen bifalls på sätt att den lämnas över till regionstyrelsen för att genomföra en förstudie.

Del av sammanfattning:
I en motion har Simon Härenstam, Eva Nypelius och Johan Thomasson föreslagit att regionfullmäktige utreder alternativ och förutsättningar för webbsändningar av regionfullmäktiges sammanträden. Av motionen framgår att syftet är att för fler tillgängliggöra sammanträdena både i realtid och i lagrat format.

- Det känns viktigt för demokratin att göra fullmäktiges möten mer tillgängliga genom tekniska lösningar så att fler kan ta del av diskussionerna, säger Eva Nypelius.