Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Historik

Här kan ni läsa om årtal som är viktiga för att beskriva Gotlands utveckling, med fokus på landsbygdsutveckling. Vi tittar bakåt i tiden för att inspireras och ta lärdom av det som hänt tidigare. 

1952 och 1971 kommunreform genomfördes.

1987 Europarådet kampanj för landsbygdsutveckling som i Sverige hette Hela Sverige ska leva.

1995 EU-inträde som bidrog till projektifiering och ett Landsbygdsprogram.

1995-1999 Leader II

1996 Gotlandsutställningen genomförs under sex dagar på A7-området i Visby i samband med Hushållningssällskapets 200-års jubileum.

1996-1997 Ett sockenutvecklingsprojekt genomförs av Gotlands kommun,  Länsstyrelsen i Gotlands län och Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva med styrning från dåvarande ledningsgruppen för landsbygdsutveckling.

1997 Regionalt utvecklingsansvar flyttas från Länsstyrelsen i Gotlands län till Region Gotland.

Fram till 1998 fanns en ledningsgrupp för landsbygdsutveckling med två landsbygdsutvecklare hos Gotlands kommun (finansierades både av Länsstyrelsen i Gotlands län och Gotlands kommun).

1999 Länsbygderådet Gotland bildades (som idag heter Hela Sverige ska leva, Gotland).

2000-2006 Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden introducerades på Gotland år 2000. Denna period hade namnet Leader+ Gotland, och under denna period genomfördes 101 projekt

2002 Gotlands första utvecklingsbolag bildades, Heligholm utveckling AB.

2007-2013 Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden genomförs på Gotland genom föreningen Leader Gotland. Under denna period genomfördes 300 projekt.

2008-2025 Regional utvecklingsplan ”Vision Gotland 2025”

2011 GUBIS (gotländska utvecklingsbolag i samverkan), en ideell förening bildas.

2012 Gotlandsupproret manifestation gällande färjeförbindelserna. 

2013 Gotland utses till årets Matlandethuvudstad och Gotlands Skördefestival genomförs för första gången.

2014-2020 Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden genomförs på Gotland genom föreningen Leader Gute.  

2015 Projektet Sockenutveckling 2.0 genomförs av SLU-Sveriges lantbruksuniversitet och Hela Sverige ska leva, Gotland. Läs sammanfattning av Sockenutveckling 2.0

Gotland Grönt Centrum AB bildas med Hushållningssällskapet, LRF och Region Gotland som ägare.

2016 Gotland är första län i Sverige med färdig utbyggnad av bredband.

Arrangemanget ”92 möjligheter” genomförs för första gången i januari.

Den nationella Landsbygdsriksdagen genomförs av riksorganisationen Hela Sverige ska leva på Gotland i maj.

2016-2020 Region Gotlands tillväxtprogram löper över fyra år och har två styrkeområden: Besöksnäring och mat och livsmedel.

2016-2020 Statliga näringslivspaket Hållbara Gotland pågår.

2017 Presenterades den parlamentariska landsbygdskommitténs 75 förslag för ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop”.

2017-2018 Projektet Landsbygdsutveckling 2.0 genomförs av Region Gotland. Det är en testmodell för metodutveckling för ökad delaktighet och samverkan. I projektet tas fyra lokala utvecklingsplaner (LUP) tas fram för områdena Fårö, Hemse, Storsudret och Östergarnslandet. 

2018 ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030” beslutas i regionfullmäktige.

Region Gotland anställer en strateg för landsbygdsutveckling.