Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-04-17 15:15
Idag den 17 april har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 2 för år 2019.

Bedömningen är att nämndens verksamheter ska kunna leverera ett positivt resultat för år 2019, även om prognosen för det samlade resultatet för året vid delår 1 visar på ett negativt resultat. GVN beslutade därför att införa resultatkrav på 4,9 miljoner kronor för gymnasieskolan, vuxenutbildningen, folkhögskolan, arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten, ungdomsverksamheten med flera. Dessutom vill nämnden få månatliga uppföljningar av ekonomin framåt. Rekryteringsutmaningarna beträffande lärare och studie- och yrkesvägledare specifikt är fortsatt stora, enligt delårsrapporten. En förändrad lönebild med höjda förväntningar på lönenivån vid nyrekrytering bidrar till att det är svårt att rekrytera. Samtidigt pågår ett brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter. Sjuktalet har ökat med 0,57 procentenheter i förhållande till motsvarande period 2018 för hela GVN:s ansvarområde.

Kompetensförsörjningsprojekt är inne på år två
Gotland är i stort behov av god och hållbar kompetensförsörjning. Därför finns projektet Kompetenta Gotland som drivs med medel från Tillväxtverket och Region Gotland. Fokus ligger på att höja utbildningsnivån på Gotland. Projektet omfattar fyra delaktiviteter: Skola och arbetsliv, Teknikcollege/Vård- och omsorgscollege, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar samt Forskarstöd/forskningsöversikt. Projektledaren berättade för nämnden att en ansökan om start av Teknikcollege har skickats in och att ett beslutsunderlag håller på att tas fram för eventuell start av Vård- och omsorgscollege. En utbildningsdag kommer till hösten att genomföras för drygt 700 pedagoger, skolledare och vägledare kring studie- och yrkesvägledningsuppdraget som är hela skolans ansvar.

Över 300 ungdomar har sökt kommunala feriejobb
GVN fick idag en lägesbild kring ansökningarna till årets feriejobb för ungdomar. Sista ansökningsdag för dessa var den 17 mars. Då hade 367 ungdomar ansökt om kommunala feriejobb. I slutet av april kommer arbetsmarknadsenheten att skicka ut ett "Jobberbjudande" till cirka 220 av dessa till någon av sommarens tre perioder: vecka 25 till 27, vecka 28 till 30, och vecka 31 till 33. I år är ungdomar födda år 2003 prioriterade. Cirka 50 procent av jobben är inom Region Gotland. Förra årets andel var 20 procent. De vanligaste arbetena är: ”skolgårdsfixarna”, butiksarbete, arbete inom äldreomsorg, cafébiträde och restaurangbiträde samt arbete inom Träffpunkt Gråbo.