Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Delårsrapport 1: Hälsofrämjande vård och arbetsmiljö i fokus

Publicerad 2019-04-17 13:27
Delårsrapport, förslag till återinförande av efterhandskompensation till privata vårdcentraler, PCI på Gotland och höjd uteblivandeavgift för barn och ungdomar i tandvården var några av de ärenden som var uppe på hälso- och sjukvårdsnämnden idag onsdag den 17 april.

Delårsrapport 1-2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens första delårsrapport visar att viktiga insatser som görs enligt gällande verksamhetsplan inom en rad olika prioriterade områden så som medarbetare och arbetsmiljö, primärvård, hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt barn- och ungas psykiska hälsa.

Bland viktiga händelser kan nämnas att vårdplatsläget i sjukvården har varit ansträngt och extra vårdplatser har öppnats i omgångar. För att skapa bättre förutsättningar för patienterna framåt har en gemensam kraftsamling hr gjorts tillsammans med  socialnämnden och socialförvaltningen. I en nationell översikt har Gotland lägst andel 4-åringar med övervikt eller fetma. Fler än åtta av tio av de tillfrågade gotlänningarna instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver, det placerar Gotland bland de främsta i den årligt återkommande medborgarundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern. Ett föreläggande från Arbetsmiljöverket på lasarettet har avslutats efter nio år.

- Det är glädjande att vi har ett så stort förtroende för den gotländska hälso- och sjukvården. Invigningen av Första linjen mottagningen för barn och ungas psykiska hälsa tillsammans med socialtjänsten var en viktig milstolpe. Nu fortsätter vi med fler satsningar inom hälsofrämjande hälso- och sjukvård för att göra gotlänningarna friskare. Parallellt pågår satsningar på medarbetare och arbetsmiljö för att klara kompetensförsörjningen. säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L).

Det ekonomiska resultatet för årets tre första månader är – 8,9 miljoner, vilket ger en nettokostnadsutveckling på 3,0 procent. De största negativa avvikelserna är arbetskraftskostnader där behovet av hyrpersonal fortfarande är stort. Glädjande nog har behovet av hyrpersonal inom primärvården minskat kraftigt. Helårsprognosen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är efter perioden – 30 miljoner vilket innebär en nettokostnadsutveckling på 4,7 procent.

Inför budgetberedningen: Förslag till återinförande av efterhandskompensation för privata vårdcentraler
En oenig nämnd beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag till modell för efterhandskompensation till privata vårdgivare inom vårdval primärvård och skicka det vidare till Regionstyrelsen enligt uppdrag. Oppositionen reserverade sig mot beslutet.

- Ytterst handlar det om att ge lika förutsättningar för verksamheten oavsett driftsform. Det bästa vore om vi hade en primärvård som hade en budget för att klara sitt uppdrag. Då hade inte den här frågan varit aktuell, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén. Vårt mål är att primärvårdens uppdrag och budget framledes ska vara i balans, säger han.

Höjd uteblivandeavgift inom tandvården för barn och ungdomar
För att minska antalet outnyttjade tider som inte anmälts i förväg av barn och ungdomar i tandvården föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att regionfullmäktige beslutar att uteblivandeavgiften höjs från nuvarande 150 kr till 500 kronor från och med den 1 juli 2019. Beslutet togs av en oenig nämnd och oppositionen reserverade sig mot beslutet efter en omröstning.

Antalet patientuteblivanden inom tandvård i Region Gotland är högt. 2018 var det 2 400 patientbesök där patienten uteblev inom tandvården, varav drygt 1 600 var inbokade barn och ungdomar.

- Vi måste få ned uteblivandet. Med tanke på söktrycket till tandvården blir den tid som finns tillgänglig ännu mer värdefull, konstaterar Mats-Ola Rödén.

PCI på Gotland: Förslag till projektdirektiv till nästa nämndmöte
Efter en fördjupad presentation av förutsättningarna kring etablering av PCI på Gotland beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till projektdirektiv. PCI (Percutan Coronar Intervention) är en ballongvidgning av hjärtats kranskärl. Metoden används i första hand vid akut hjärtinfarkt.

- För att säkra att alla aspekter inför etablering vill nämnden att projektdirektivet tydliggör att en genomlysning och riskanalys kring ekonomi, lokaler och bemanning ska genomföras, säger Mats Ola Rödén.