Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förekomsten av trycksår minskar på Visby lasarett

Publicerad 2019-04-17 10:02
Allt färre patienter som vårdas på Visby lasarett får trycksår. Gotland är dessutom bäst i landet vad gäller en av de förebyggande åtgärderna som används. Det visar den senaste mätningen från Sveriges Kommuner och Landsting.

En av de förebyggande åtgärder som görs för att minska risken för trycksår är att regelbundet ändra läge på sängliggande patienter. Gotland är bäst i landet på att genomföra lägesändringar för de patienter det bedömts relevant för med 92 procent.

- Inom slutenvården arbetar vi aktivt med att förebygga och minska förekomsten av trycksår. De senaste åren har fokus legat på att i ett tidigt skede sätta in förebyggande åtgärder, något vi nu ser resultaten av, säger Ann-Charlotte Loréhn, resursområdeschef för öppen och slutenvård på Visby lasarett. Nu fortsätter vi arbetet med att i ett tidigt stadie identifiera patienter med ökad risk för trycksår, för att ännu snabbare kunna sätta in förebyggande åtgärder, säger hon.

Om undersökningen
Under vecka 10 genomfördes en nationell punktprevalens undersökning. På Gotland deltog 107 av de inneliggande patienterna i undersökningen. Mätningen visar att andelen trycksår på Gotland minskat från 17 procent 2018 till 13 procent 2019. Bland de patienter som vid mättillfället varit inlagda minst 24 timmar hade 7 procent sjukhusförvärvade trycksår, jämfört med 8 procent 2018.