Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-04-16 16:31
Idag den 16 april har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 1 för år 2019, som visar på ett prognosticerat underskott för nämnden. BUN har även beslutat att avveckla Stånga förskola.

Prognosen visar på ett negativt resultat

BUN behandlade idag delårsrapport 1 för år 2019. Prognosen för helåret 2019 är ett negativt resultat på 18,2 miljoner kronor. Nämnden har 389 fler barn och elever i verksamheterna (både kommunala och fristående) än vad det finns budget för, vilket ger ett prognosticerat underskott för barn- och elevvolymerna på 24,4 miljoner kronor. För att kunna minska underskottet har nämnden beslutat om ett resultatkrav på 14,2 miljoner kronor för avdelningarna förskola, grundskola, särskola, ledningsstöd samt kvalitet- och utveckling vill nämnden minska underskottet till sex miljoner kronor.

Nämnden var inte enig i att direkt fördela ut avkastningskraven på respektive avdelning. Det ville inte den rödgröna minoriteten (tillsammans med Fi) göra. Det blev votering i frågan, där allianspartierna tillsammans med SD, vann i frågan 7 röster mot 6. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fick därefter uppdraget att komma tillbaka till nämnden med konsekvensbeskrivningar av hur avkastningskravet påverkar verksamheterna i deras uppdrag. BUN beslutade också om att få månatliga uppföljningar av ekonomin framåt.

Nämnden har fastställt sin kompetensförsörjningsplan

Utifrån pensionsavgångar och ökade barn- och elevtal kommer cirka 100 nya medarbetare att behöva rekryteras till förskola och skola under planperioden 2020-2022. Yrkesgrupper där det ställs krav på legitimation är mer svårrekryterade och särskilt gäller detta förskollärare, lärare i fritidshem, lärare i moderna språk, matematik och naturvetenskapliga ämnen. Flera av barn- och elevhälsans yrkesgrupper som psykologer, skolsjuksköterskor och kuratorer tillhör även kategorin bristyrken liksom studie- och yrkesvägledare.

Den kompetensförsörjningsplan som idag fastställts av nämnden innehåller olika strategier för att behålla och rekrytera personal. Bland annat handlar det om att jobba aktivt med arbetsgivarvarumärket, en aktiv och uthållig marknadsföring, att försöka fånga upp lärare med utländsk utbildning, att locka akademiker att byta jobbspår för att utbilda sig till lärare, att samverkan med lärosäten som Uppsala Universitet Campus Gotland kring lärarutbildningarna och erbjuda intressanta utvecklingsaktiviteter samt att behålla och anställa pensionerade lärare som vikarier.
 

Stånga förskola ska avvecklas

BUN beslutade idag att avveckla Stånga förskola. Avvecklingen ska vara genomförd senast 15 augusti 2019.

Det råder brist på utbildade förskollärare och barnskötare och detta drabbar inte minst de mindre enheterna som har få eller inga utbildade pedagoger att tillgå. Sådan är situationen på just Stånga förskola – där det varit svårt att hitta personal med rätt kompetens. Dessutom finns det många barn i övriga skolåldrar som gör att det är trångt i Stånga skola. En avveckling av förskolan innebär samtidigt att Stånga skola kan fortsätta vara en skola från förskoleklass till och med årskurs 6.

Beslutet ligger linje med den översyn som utbildnings- och arbetslivsförvaltningen gör av alla mindre förskoleenheter på Gotland för att kunna säkerställa undervisnings- och utbildningsuppdraget. Utgångspunkten är att planera för större, ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter – det vill säga enheter som kan leverera en utbildning av god kvalitet och samtidigt vara ekonomiskt effektiva. En viktig faktor för att klara det utbildningsuppdrag och den måluppfyllelse som den nya läroplanen för förskolan (Lpfö -18) anger, är att det finns kompetent personal.

Nämnden var inte enig i sitt beslut. Den rödgröna minoriteten (S, V, MP) samt Fi yrkade tillsammans på att behålla och utveckla Stånga förskola. Det blev votering i frågan som slutade 7 mot 6, där allianspartierna med stöd av SD röstade för att följa förvaltningens förslag.

Totalt finns just nu femton barn i Stånga förskolas verksamhet. Fem av dessa börjar i förskoleklass till hösten. Förvaltningen räknar med att kunna ta emot de tio kvarvarande förskolebarnen på någon av de förskolor i området som ligger mellan en till två mil bort. För närvarande står sju barn i kö till Stånga förskola, varav två som inte ingår i upptagningsområdet.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser