Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Enkätrapport "Tyck till om världsarvet"

Under 2019 tog vi fram en ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby. Som ett led i det arbetet genomfördes enkätstudien "Tyck till om världsarvet Hansestaden Visby". Syftet med enkätstudien var att samla in synpunkter och underlag för planering. Enkäten vände sig till boende på Gotland samt fastighetsägare och verksamma inom den muromgärdade innerstaden.

Rapporten sammanfattar resultaten av enkätstudien "Tyck till

om världsarvet Hansestaden Visby" och finns tillgänglig här: 

Enkätrapport "Tyck till om världsarvet"