Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19
Postadress: 621 81 Visby

Tekniska frågor: Lars Westerlund, telefon 0498-269541 eller Mikael Tiouls, telefon 0498-269545
Frågor om tillståndsprövning: Claudia Castillo, telefon 0498-269391

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om tillstånd för kommunal vattentäkt på Fårö

Region Gotland har under flera år utfört provpumpning av bergborrade brunnar i området Ava på Fårö (se sammanställning under Dokument nedan). Det är angeläget att öka dricksvattenproduktionen på sommaren för att inte behöva transportera vatten till Fårö sommartid. Ett inledande samrådsmöte hölls med länsstyrelsen den 30 maj 2017 (se protokoll under Dokument).

Vid Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2019 beslutades att ansökan ska sökas hos mark- och miljödomstolen för att permanenta grundvattentäkten i Ava (se protokoll under Dokument).

Information om kommande tillståndsprövning med mera skickades ut till berörda den 12 april 2019.

Samrådsmöte inför tillståndsprövning av grundvattenuttag på Avanäset, Fårö, genomfördes med Länsstyrelsen respektive enskilda måndagen den 14 oktober 2019. 15 personer deltog vid det enskilda samrådsmötet som hölls på Fårö bygdegård.

Vid mötet framkom att nuvarande grundvattenuttag från Ullahau behöver kompletteras med en ny vattentäkt på Avanäset från vilken årligen kan uttas 4 400 m3/år. Detta uttag motsvarar antingen en basdrift om 12 m3/dygn över hela året eller ersättning till sommarens dyra vattentransporter. Utförda undersökningar visar att det praktiska influensavståndet (det avstånd från vattentäkten där en påverkan på grundvattennivåer med mer än 0,3 meter kan förväntas) uppgår till ca 300 meter. Utanför det praktiska influensavståndet på 300 meter bedöms det planerade vattenuttaget inte att förändra förhållandena jämfört med vad som råder i dag (se presentation nedan). Anteckningar från mötet finns i Redogörelse för utfört undersökningssamråd under Dokument nedan.

Aktuellt

Samråd om ny vattentäkt på Avanäset har nu avslutats. Redogörelse för utfört undersökningssamråd har fredagen den 22 november lämnats in till Länsstyrelsen (se redogörelsen nedan).

Ansökan om tillstånd kommer att färdigställas i början av 2020.

Dokument

Kartor och andra detaljerade uppgifter tas bort från dokument av säkerhetsskäl m.m. Berörda fastighetsägare kan begära att få ut t.ex. kartor från dokument genom att maila till vattentakt@gotland.se. Utskick kommer att ske per post.