Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19
Postadress: 621 81 Visby

Tekniska frågor: Lars Westerlund, telefon 0498-269541 eller Mikael Tiouls, telefon 0498-269545
Jourhavande tekniker: telefon 0498-209030 (SOS alarm), fråga efter ansvarig arbetsledare på Vatten Norr eller jourhavande arbetsledare i beredskap
Andra frågor: Susanne Pettersson, telefon 0498-203579

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provpumpning i Vibble

Det finns tre befintliga kommunala vattenbrunnar i Vibble som fram till 1996 var en del i Visbys vattenförsörjning. 1996 automatiserades vattenverket. Vattenverket blev under automatiseringsuppbyggnaden stående en längre tid. Då det skulle tas i bruk igen konstaterades järnbakterier i vattnet. Vattenverket saknade reningsprocess för järnbakterierna och vattentäkten slutade därmed användas. Idag finns andra reningsprocesser för att rena vattnet och bakterier är inget hinder, utan avskiljs med stor säkerhet. Det finns nu två olika reningssteg mot bakterier och andra organismer installerade i Vibble vattenverk.

Ett nytt tillstånd enligt miljöbalken behöver sökas för att kunna börja ta ut vatten från de befintliga brunnarna eftersom det tidigare tillståndet var tidsbegränsat till 2007. Innan tillståndsansökan kan påbörjas behöver provpumpning utföras för att utreda grundvattenmagasinets egenskaper samt vilken eventuell påverkan det kan bli i omgivningen.

Provpumpning har skett under 2018 med låg uttagsvolym. Länsstyrelsen informerades den 28 mars 2019 om pågående och kommande provpumpning.

Förnyad provpumpning utfördes i Vibble under perioden maj-september 2019. Under provpumpningen har regelbunden uppföljning skett av grundvattennivån i vattentäkten och i ett antal enskilda vattenbrunnar i närområdet samt i jordlager.

Aktuellt

Provpumpningen i Region Gotlands vattentäkt i Vibble är avslutad för den här gången. Vattenuttaget upphörde torsdagen 19 september efter att ha pågått från 2 maj i varierande omfattning.

Region Gotland kommer nu att utvärdera provpumpningen och bedöma möjligheten att även fortsättningsvis nyttja vattentäkten i den regionala vattenförsörjningen.

Utifrån de mätningar som har utförts kan dock konstateras att grundvattennivåerna under sommaren 2019 generellt sett har legat högre än under den torra sommaren 2018, vilket är fullt naturligt. Det vattenuttag som har gjorts i Vibble verkar inte på något betydande sätt ha påverkat grundvattennivåerna i enskilda brunnar där mätningar har skett.

Det kommer även fortsättningsvis ske mätning av grundvattennivån, förutom i vattentäkten, även i ett antal enskilda vattenbrunnar i närområdet samt i jordlager. Dessa mätningar bedöms kunna avslutas före årsskiftet.

Om ni har frågor kring pågående provpumpning, hör av er till ansvarig arbetsledare på Vatten Norr (se ”Kontakta oss” ovan).