Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19
Postadress: 621 81 Visby

Tekniska frågor: Lars Westerlund, telefon 0498-269541

Jourhavande tekniker: telefon 0498-209030 (SOS alarm), fråga efter jourhavande arbetsledare i beredskap
Andra frågor: Susanne Pettersson, telefon 0498-203579

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provpumpning av grundvatten

Region Gotland har behov av att öka tillgången till grundvatten för att kunna få en mer robust dricksvattenförsörjning. I Region Gotlands strategier för att nå vision för VA-försörjning 2030 anges att den allmänna försörjningen av dricksvatten ska baseras på sötvatten (grundvatten och ytvatten) som råvattenkälla.

I VA-plan 2018 för Region Gotland beskrivs rekommenderad utveckling av den allmänna VA-försörjningen i 15 olika delområden. I många delområden föreslås kompletterande vattentäkt.

Den tekniska processen börjar med att lokalisera en plats där en grundvattenbrunn kan anläggas och där det påvisats att det finns gott om grundvatten. Det kan även handla om befintliga äldre grundvattenbrunnar som det finns skäl att undersöka på nytt. Nästa steg är att provpumpa brunnen för att kontrollera dess kapacitet samtidigt som kontroll utförs av vilken påverkan som sker t ex i omgivande befintliga brunnar. Vid provpumpning är det viktigt att kontrollera vilken påverkan som kan ske både på allmänna och enskilda intressen. För att få en god uppfattning om kapacitet, kvalitet och omgivningspåverkan behöver provpumpning ofta ske under lång tid, ibland flera år. Först därefter tas beslut om grundvattenbrunnen kan bli en produktionsbrunn. I sådant fall är nästa steg att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen.

Innan provpumpning påbörjas i nya områden kommer Teknikförvaltningen att kalla till dialogmöten på ungefär samma sätt som vid arbete med införande av nya vattenskyddsområden.

Aktuellt

Planerad eller påbörjad provpumpning av grundvatten:

Avslutad provpumpning: