Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt, 10 april 2019

Publicerad 2019-04-10 16:14
Miljö- och byggnämnden fattade bland annat beslut om att skicka planförslag till samråd samt att avslå bygglov för ställplatser i Katthammarsvik. Dessutom avslog nämnden två tidsbegränsade lov, ett på Sanda skola och ett på Humlegårdsskolan.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn


VISBY KLÖVERN 11 och del av VISBY KLÖVERN 1

Ärendet gäller begäran om planbesked för att förädla en före detta industritomt och integrera den i den omgivande villastaden. Industribyggnaderna, förutom det före detta gårdshuset, rivs. Gårdshuset byggs om och sanering av äldre markföroreningar ska genomföras. Planen är klar att sändas ut på samråd.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att sända ut planförslaget för samråd.


ÖSTERGARN KATTHAMMARSVIK 2:1, anordnande av ställplatser för husvagn/husbil – säsongslov

Ansökan avser säsongslov för anordnande av ställplatser för husbilar och husvagnar årligen, inom hamnområde som enligt detaljplan endast får användas för hamntrafik och därmed samhöriga ändamål. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att åtgärden strider mot detaljplanen och att säsongslov inte kan beviljas.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan.

 

KLINTE STRANDS 1:157, KLINTE STRANDS 9:2, KLINTE VÄGMARKEN 1:1, tillbyggnad av affärsbyggnad/livsmedelsbutik

Åtgärden avser tillbyggnad av livsmedelsbutiken Coop i Klintehamn med 490 kvadratmeter, samt uppförande av skyltar. Gällande detaljplan anger att del av den aktuella marken är avsedd för bostadshus samt del av marken är prickad mark och inte får bebyggas. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den ansökta åtgärden avviker mot gällande detaljplan och att det inte kan ses som en mindre avvikelse. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att avslå ansökan om lov för tillbyggnaden samt föreslår nämnden att besluta att bevilja lov för uppförande av skyltar.

Beslut: miljö- och byggnämnden bedömer att åtgärden kan anses som en mindre avvikelse. Nämnden beslutar att gå emot del av förvaltningens förslag och beslutar att bevilja bygglov både för tillbyggnad och för skyltar.

 

SANDA PRÄSTGÅRDEN 2:1, tillbyggnad av skola med paviljong (Sanda skola)

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för en tillbyggnad på fastigheten. Tillbyggnaden är en befintlig paviljong, hopbyggd med skolbyggnaden. Enligt plan- och bygglagen får den sammanlagda tiden för ett tidsbegränsat bygglov inte överstiga 15 år. Den aktuella tillbyggnaden har uppförts efter ett tillfälligt bygglov som beviljades i slutet av 1997, vilket är drygt 21 år sedan. Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att det saknas möjlighet att bevilja tidsbegränsat bygglov för den aktuella tillbyggnaden.

S yrkar på att miljö- och byggnämnden beviljar bygglovet.

FI håller med och gör medskicket att S, V och FI inte anser att paviljonger är en långsiktig lösning.

Alliansen yrkar på arbetsutskottets förslag om avslag.

Votering begärd. Omröstningen utfaller med resultatet 6 mot 6, en avstår. Ordförandes röst på arbetsutskottets förslag är utslagsröst. Miljö- och byggnämnden finner att arbetsutskottets förslag har vunnit.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov.

S, V och FI reserverar sig mot beslutet.

SD reserverar sig mot beslutet.

 

VISBY LÄNNA 1:9, VISBY VALLMON 1, uppförande av skolpaviljong (Humlegårdsskolan)

Ansökan avser förlängning av ett tidsbegränsat bygglov för en skolpaviljong på fastigheterna. Enligt plan- och bygglagen för den sammanlagda tiden för ett tidsbegränsat bygglov inte överstiga 15 år. Den aktuella byggnaden har uppförts efter ett tillfälligt bygglov som beviljades i mitten av 2004, vilket är knappt 15 år. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är därmed att det saknas möjlighet att bevilja ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov.

S yrkar på att miljö- och byggnämnden beviljar bygglovet.

FI håller med och gör medskicket att S, V och FI inte anser att paviljonger är en långsiktig lösning.

Alliansen yrkar på förvaltningens förslag om avslag.

Votering begärd. Omröstningen utfaller med resultatet 7 mot 6 till fördel för förvaltningens förslag.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov.

S, V och FI reserverar sig mot beslutet.

SD reserverar sig mot beslutet.

 

ÖJA STRANDS 1:29

Ansökan avser uppförande av ett 30 meter högt ostadgat torn med tre tillhörande teknikbodar på fastigheten. Etableringen upptar en markyta på ungefär 40 kvadratmeter i fastighetens södra hörn. Placeringen avviker från riktlinjernas avstånd till bostadstomter. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att avsteg inte kan göras från riktlinjerna då mastens placering inte är lämplig på grund av närheten till bostadstomter.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov.