Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2019-03-28 16:11
Regionstyrelsen godkänner en strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Trafikverkets förslag att bygga en unik elväg mellan Visby flygplats och busstation får också tummen upp.

Kallelse med handlingar finns här: https://www.gotland.se/rskallelser

 

Demoprojekt elväg på Gotland
Redan om drygt ett år kan resenärer till Gotland ta en eldriven buss från flygplatsen till centrum i Visby. I alla fall om Trafikverkets förslag till demoprojekt blir verklighet, något som regionstyrelsen i dag ställt sig bakom.

– Det är väldigt spännande och positivt att Trafikverket vill genomföra det här världsunika testprojektet just på Gotland. Det förstärker bilden av Gotland som en av de mest innovativa och klimatsmarta regionerna i världen, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Trafikverket skriver till regionen att ”projektet kommer att ha en betydande närvaro i Almedalen 2019, 2020, 2021. Därtill kommer en rad evenemang för press och besökare att arrangeras. Vi räknar med tusentals artiklar i media och tusentals besökare.”

Enligt förslaget ska utrustning för induktiv laddning till elfordon under drift installeras under asfalten på sträckan Visby flygplats till Visby busstation, cirka 4 km. Region Gotland är väghållare längs hela vägsträckan.

 

Strategi för förebyggande av mäns våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som vållar stort lidande. Region Gotlands strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor pekar ut på vilket sätt de nationella målen ska verkställas på regional nivå.

– Just nu uppmärksammas Josefin Nilsson och samhällets mål måste vara att ingen ska behöva uppleva det hon och många andra kvinnor går igenom. De bästa insatserna är de förebyggande, som förhindrar att vissa män utvecklas till våldsverkare, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

 

Visby Centrum partneravtal
För att uppnå en tydligare rollfördelning vill Visby Centrum AB:s styrelse att Region Gotland lämnar sitt 25-procentiga delägarskap och att parterna i stället tecknar ett partnerskapsavtal. Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner avtalet och ger förvaltningen i uppdrag att hantera försäljningen av aktierna.

Se även separat artikel här: www.gotland.se/103043

 

Forskningsprojekt ECHO-zon barnhälsa Uppsala Universitet
Region Gotland tackar nej till medverkan i ECHO zoner (Ending ChildHood Obesity), ett omfattande tioårigt forskningsprojekt kring barnfetma. Utgångspunkten i regionens dialog med Uppsala universitet har varit att det är ett angeläget projekt, men forskningsprojektets omfattning är för stort för att rymmas i en verksamhet som redan i dag har stora utmaningar inom ekonomi och personalförsörjning.

Se även separat artikel här: www.gotland.se/103042

 

Landsbygdsutveckling och utveckling av Storsudret
Pilotprojektet Landsbygdsutveckling 2.0 får en fortsättning genom att regionstyrelseförvaltningen tillsammans med lokala utvecklingsaktörer ska ta fram två nya lokala utvecklingsplaner.

I ett annat ärende får förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie och fördjupad analys av förutsättningarna för utveckling av Storsudret.