Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt partnerskap för att utveckla Visby stadskärna

Publicerad 2019-03-28 15:50
Region Gotland och Visby Centrum AB har för avsikt att teckna ett partnerskap för att utveckla Visbys stadskärna.

För att uppnå en tydligare rollfördelning vill Visby Centrum AB:s styrelse att Region Gotland lämnar sitt 25-procentiga delägarskap och att parterna i stället tecknar ett partnerskapsavtal. Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner avtalet och ger förvaltningen i uppdrag att hantera försäljningen av aktierna.

– Vi var med och startade Visby Centrum för lite drygt 10 år sedan och har varit aktiva i en intressant utveckling av stadskärnan. Nu har vi i samråd med Visby Centrums styrelse kommit överens om att vi ska ta en annan roll, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Visby Centrum AB grundades 2008 för att skapa bättre förutsättningar för stadskärnan att vara levande året runt. Utifrån ett förslag från Handelns utredningsinstitut gick intressenterna Östercentrums intresseförening, Adelgatans intresseförening, S:t Hanskvarterens ekonomiska förening och Gotlands kommun (numer Region Gotland) in i ett gemensamt aktiebolag med 25 procents ägande vardera. Med åren har det visat sig att Region Gotlands delade roller som delägare och myndighet ibland givit upphov till intressekonflikter.

– Regionen i rollen som samhällsbyggare och regionalt utvecklingsansvarig kommer fortsatt vara en mycket viktig samarbetspartner för Visby Centrum men tydligheten blir bättre om vi inte har tillsynsmyndigheten som delägare, säger bolagets styrelseordförande Oskar Lindehejd.