Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förvaltningsledning

Ledningsgruppen för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen behandlar frågor av strategisk karaktär på förvaltningsövergripande nivå och består av utbildningsdrektör (tillika förvaltningschef), avdelningschefer och strategiska stabsfunktioner i form av HR-chef och ekonomichef.