Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-03-21 15:36
Idag den 21 mars har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat strategisk plan och budget för åren 2020-2022 och vilka gymnasieutbildningar som ska starta till hösten för eleverna i årskurs 1.

GVN behandlade idag strategisk plan och budget, som ger besked om nämndens prioriteringar, mål och resurser under åren 2020-2022.

Omprioriterar inom befintlig budget

Förändringstakten inom nämndens ansvarsområde är fortsatt hög med flera statliga reformer och statsbidrag som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan, men även aviserade förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan på kommuner och Arbetsförmedlingen. För 2020 är det budgeterade resultatet nära noll och för 2021 är det negativt. Nämndens förutsättningar att kunna utföra uppdraget kan enbart ske genom omprioriteringar inom befintligt budgetutrymme

Begär pengar för fler gymnasieelever

Nämnden äskar om en ramjustering för ett hundratal fler elever i gymnasieskolan för åren 2020–2021 på 3,8 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor tidigare inarbetats i plankalkylen. Utöver ramjusteringar för förändringar i elevvolymer begärs även 800 000 kronor i ersättning för kompensation till extern huvudman.

Nämndens förslag går nu vidare till regionstyrelsens budgetberedning. Det är regionfullmäktige som slutligen avgör budgetfrågan i juni.

Klart med vilka gymnasieutbildningar som startar i höst

GVN fastställde idag vilka program och inriktningar som startar för årskurs 1 på Wisbygymnasiet till läsåret 2019/20 och antalet utbildningsplatser i varje program. Detta utifrån utbildnings- och arbetslivsförvaltningens antagningsprognos som byggts upp utifrån hur eleverna valt i det preliminära gymnasievalet, hur det ser ut med deras behörighet till gymnasiet just nu, möjligheterna att ordna arbetsplatsförlagt lärande (APL) för yrkesprogrammen samt kostnaden för utbildningsplatserna kopplat till organisatoriska brytpunkter.

Antagningsstopp på inriktningen fastighet

Sökandestatistiken visar att 593 elever har sökt den kommunala gymnasieskolan i första hand inklusive obehöriga sökande och fastlandssökande (elva stycken). Av dessa saknar i nuläget 141 behörighet till det program de sökt. Totalt har 64 gotländska elever sökt gymnasieutbildning på annan ort. Nämnden beslutade att samtliga erbjudna utbildningar som erbjöds under gymnasievalet ska starta, utom den nya inriktningen fastighet på VVS- och fastighetsprogrammet (VF). Där blir ett antagningsstopp.

Antalet antagningsplatser fastställdes till totalt 531 på Wisbygymnasiets 16 nationella program och riksrekryterande sjöfartsutbildningen. Omvalsperioden startar den 23 april, då sökande elever har möjlighet att ändra sina val. Det brukar vara cirka 100 elever som ändrar sina val.

Nämnden gav idag utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att se över samverkansmöjligheterna kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med fastlandet. Utbildningen omfattar 400-500 poäng i ämnet specialidrott.

Yrkesförarutbildning ska starta inom Komvux

Det finns ett behov av att utbilda yrkesförare på Gotland. Därför beslutade GVN idag att en första utbildningsomgång av yrkesförarutbildningar inom gods- respektive persontrafik ska genomföras inom kommunala vuxenutbildningen. Detta under förutsättning att det finns tillräckligt med behöriga sökande till dessa.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn