Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-03-20 15:30
Idag den 20 mars har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat strategisk plan och budget för år 2020-2022 och framtiden för Alléskolan.

Alléskolans ska få en permanent lösning

BUN beslutade idag att i nämndens strategiska plan och budget begära om investeringsmedel på 82 miljoner kronor för en tillbyggnad av Alléskolan i form av ett modulhus och en renovering av befintligt skolhus för år 2020-2022 samt tilläggsanslag för ökade driftkostnader med 6,2 miljoner kronor per år.

Nämnden var enig i att hitta en permanent lösning för Alléskolan, men var inte enig i beslutet om hur. Det begärdes votering som slutade 7 mot 6 till alliansens favör. Miljöpartiet yrkade på att BUN skulle hålla fast vid det beslut som togs i mars förra året om att begära om investeringsmedel med 135 miljoner kronor för nybyggnation av Alléskolan på befintlig tomt samt tilläggsanslag för ökade driftkostnader med 9,6 miljoner kronor per år. Ja, till detta förslag röstade förutom miljöpartiet även socialdemokraterna, vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.

Detta förslag har redan tidigare varit uppe i regionfullmäktige i juni 2018, som valde att vänta med Alléskolan till år 2022. I november fick BUN uppdraget att återkomma med en ny redovisning kring Alléskolan. Och speciellt att ge en jämförelse av nybyggnation med en om- och tillbyggnad av Alléskolan och kostnaderna för bygge och drift.

Skolan är i ett eftersatt skick

Alléskolan är i ett eftersatt skick med ett föreläggande kring ljudmiljön orsakad av ventilationsanläggningarna. Skolan består av nio till tio klassrum och en del biutrymmen som inte alla går att använda. Efter en renovering skulle dagens skolbyggnad inrymma tolv klassrum, musiksal, bibliotek, arbetsrum för personal, rum för specialundervisning, grupprum med mera. Den nya fristående skolbyggnaden i två plan ska inrymma sju klassrum och sju grupprum. Total byggtid är beräknad till cirka 18 månader.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bedömer att Alléskolan och den nystartade Polhemskolan, som startar sin verksamhet till hösten, tillsammans kommer att möta behovet av fler utbildningsplatser för ett växande Visby. Alléskolan är idag en enparallellig F-6 skola och kan efter ombyggnationen med en tillkommande modulhuslösning bli en tvåparallellig skola med plats för totalt 280 elever i upptagningsområdet på A7.

Nämnden har klubbat strategisk plan och budget för år 2020-2022

BUN behandlade vid sitt sammanträde strategisk plan och budget, som ger besked om nämndens prioriteringar, mål och resurser under åren 2020-2022. Planeringsförutsättningarna för perioden innehåller osäkerheter, bland annat beträffande det ekonomiska utrymmet för nödvändiga långsiktiga strukturförändringar, osäkerhet i befolkningsprognoser och antalet asylsökande/nyanlända och deras lokalisering på Gotland.

Nämnden har en verksamhet med förhållandevis höga kostnader bland annat på grund av många enheter i stor geografisk spridning. För att kunna minska kostnaderna framåt krävs att arbetet med att skapa mer bärkraftiga och effektiva enheter behöver fortsätta i enlighet med de av regionfullmäktige beslutade riktlinjerna. Skolstrukturerna är även avgörande för att klara kompetensförsörjning och kvaliteten i verksamheterna.

BUN avser att i första hand omfördela resurserna inom befintlig budgetram under planperioden, men begär 40,8 miljoner kronor i budgetförstärkning utifrån prognosen på 623 fler barn och elever än vad som angivits i tidigare plankalkyl för år 2020. Kompensation begärs även för externa avtal med sju miljoner kronor samt 1,9 miljoner kronor för ökade lokalkostnader på grund av lokalinvesteringar. Till exempel för investeringar i förskolan Väskinde samt förskolan i Roma. BUN äskar även om investeringsmedel för om- och tillbyggnation av Alléskolan.

På initiativ av centerpartiet beslutade nämnden att stryka äskandet på sju miljoner kronor i investeringsmedel för att göra om Romas badhus till idrottshall. Yrkandet ledde till votering som slutade 7 mot 6 till alliansens och sverigedemokraternas favör. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och Feministiskt initiativ reserverade sig mot beslutet.

Nämndens förslag går nu vidare till regionstyrelsens budgetberedning. Det är regionfullmäktige som slutligen avgör budgetfrågan i juni.
 

Beräkningen av barn- och elevvolymer förändras

Betydelsen av rättvisande prognoser kring barn- och elevtal tydliggjordes genom BUN:s negativa budgetavvikelse på 26,8 miljoner kronor för år 2018. I verksamheterna fanns då 638 fler barn och elever än vad som var förväntat utifrån befolkningsprognosen. Detta gav en underfinansiering för nämnden på över 41 miljoner kronor. Därför kommer prognosarbetet från och med år 2020 och framåt att bygga på en prognos från Statisticon AB (istället för kommuninvånarregistret), som omfattar även in- och utflyttning. Enligt befolkningsprognosen för 2019–2028 beräknas det genomsnittliga födelsetalet på Gotland ligga på drygt 549 under planperioden 2020–2022 för att ökat något under perioden 2023–2028.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser