Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu är Patientsäkerhetsberättelse 2018 publicerad

En förbättrad hantering av klagomål har varit årets viktigaste insats. En enhetlig rutin har tagits fram och implementerats för hur synpunkter och klagomål från patienter och närstående ska tas om hand på ett ändamålsenligt sätt.

Ärendehantering gentemot Patientnämnden har setts över.

En första struktur för informationssäkerhetsarbete har tillskapats. En ny lag inom området, för samhällsviktiga tjänster, har tillkommit under året.

Arbetet med följsamhet till den europeiska datsskyddsförordningen har fortsatt.