Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt 13 mars 2019

Publicerad 2019-03-13 15:08
Miljö- och byggnämnden har sammanträtt. Bland annat gavs bygglov för ett fritidshus i Stenkyrka samt bygglov för nybyggnad av restaurang i Tofta. Ett rivningsärende gällande byggnader i Visby innerstad återremitterades.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

STENKYRKA GRAUSNE 1:74, nybyggnad av fritidshus och garage/förråd

Ansökan avser uppförande av ett fritidshus, ett garage/förråd samt rivning av befintlig förrådsbyggnad på fastigheten. Tillåten byggnadsarea överskrids med 34%. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte kan ses som en liten avvikelse och att bygglov därför inte kan ges.

Socialdemokraterna yrkar på förvaltningens förslag till beslut att ansökan ska avslås.

Alliansen yrkar på att bevilja bygglov.

Votering begärd. Omröstningen utfaller med resultatet 7 mot 6, till fördel för alliansens förslag.

Beslut: miljö- och byggnämnden bedömer att föreslagen åtgärd kan betraktas som en liten avvikelse och går emot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov.


TOFTA S:7, nybyggnad av restaurang samt anmälan för rivning

Ansökan avser nybyggnad av restaurangbyggnad samt anmälan för rivning av befintligt café/restaurang. Platsen används redan i samma ändamål och den nya restaurangbyggnaden bedöms inte påtagligt skada riksintressen eller natur- eller kulturvärden. Den nya byggnaden ligger inom strandskyddat område och länsstyrelsen har beviljat strandskyddsdispens för åtgärden.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för den nya restaurangbyggnaden samt rivningslov för befintlig byggnad.
 

VISBY ATTERDAG 6, rivning av 3 byggnader

Ansökan avser rivning av affärsbyggnad, kiosk och garage i Visby innerstad. Byggnaderna ligger precis innanför Söderport.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kiosken och garagebyggnaden inte bör rivas då de utgör ett högt kulturhistoriskt värde. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att rivningslov kan ges för affärsbyggnaden.

Regionantikvarien bedömer att ingen av byggnaderna bör rivas.

Socialdemokraterna yrkar på återremiss.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att återremittera ärendet. På grund av det stora allmänintresset och mot bakgrund av platsens kulturhistoriska värde, önskar nämnden erbjuda sökande möjlighet att inkomma med ytterligare information.

 

VISBY CYPRESSEN 20, nybyggnad av bryggeri

Ansökan avser nybyggnad av bryggeri, uppförande av skylt ”Gotlands Bryggeri”, uppförande av transformatorstation samt anordnande av parkeringsplatser för bilar och cyklar på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de föreslagna åtgärderna inte innebär någon avvikelse mot detaljplanen och att åtgärderna är lämpliga på platsen.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov.