Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fylla och tömma pool eller badtunna

Om du ska fylla din pool, badtunna eller spaanläggning ska du inte ta av det kommunala vattnet från din egen kran eller från din egen borrade brunn. Detsamma gäller även vatten som kommer från en förenings eller samfällighets brunn. 

Om du har kommunalt vatten

Under sommarhalvåret råder det vattenbrist på Gotland. Extra ansträngt blir det om många vattnar sina gräsmattor eller fyller sin pool/badtunna. Vattenledningarna är dimensionerade för normal hushållsförbrukning för att säkerställa tillräcklig omsättning och god kvalitet på vattnet. Vattnet kan också helt enkelt ta slut. Spara på vårt grundvatten och beställ därför vatten till din pool eller badtunna, för att undvika driftstörningar både för dig själv och dina grannar. 

Om du har egen eller gemensam brunn

Under torra perioder kan grundvattnet i din brunn minska, eller helt ta slut, och risken för att du ska få salt brunnsvatten ökar. Därför är det viktigt att du är sparsam med vattnet och inte tar ut för mycket av det. Du som har egen/gemensam brunn har rätt att ta ut grundvatten för hushållsändamål. Det innebär inte rätt att fylla en pool, badtunna eller spaanläggning med grundvatten.

Östersjövatten

Det går bra att använda Östersjövatten till din pool, särskilt lämpligt om du använder poolteknik som spjälkar fram klor av saltet i vattnet. Du ska dock inte släppa ut havsvattnet i gräsmattan eller dike eftersom du då kan få saltpåverkan på bäckvattnet eller grundvattnet. Saltvatten i en bäck kan till exempel hämma fiskreproduktionen. 

Vattenuttag

Vattenuttag från vattendrag under sommarperioden ska undvikas och är dessutom anmälningspliktigt till Länsstyrelsen. Vid uttag av vatten från sjöar/träsk eller stenbrott krävs alltid tillstånd av fastighetsägare och om det rör sig om stora vattenuttag så kan även detta vara anmälningspliktig vattenverksamhet som ska anmälas till Länsstyrelsen. Vid osäkerhet på vad som gäller rekommenderas kontakt med Länsstyrelsen, telefon: 010-223 90 00

Beställa vatten till pool och badtunna

För att beställa vatten till sin pool eller badtunna tar man kontakt med lokala företag på Gotland som sysslar med poolfyllning, till exempel åkerier. Här brukar man kunna beställa både söt- och saltvatten.

Att tömma pool eller badtunna

När du ska tömma din pool eller badtunna ska du inte släppa ut vattnet via duschbrunn, badkar eller motsvarande till det kommunala avloppsnätet eller till din enskilda avloppsanläggning. Om poolvatten hamnar i avloppsvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor och kväve ut i Östersjön.

Det du kan göra är att låta vattnet rinna ut på gräsmattan, om det finns lämplig plats för det och det inte blir till någon olägenhet för dina grannar. Det går också bra att släppa ut vattnet via det kommunala dagvattensystemet.

En pool med havsvatten innehåller ofta mer än 100 kg rent salt  Tömning av pool med havsvatten bör därför alltid ske tillbaka till havet, antingen via tankbil eller kommunalt slutet dagvattensystem som leder ut i havet. 

Avklorera ditt vatten

Vatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan det töms ut. Avklorering kan till exempel ske genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas. Detta rekommenderas dock inte om det handlar om stora mängder vatten. Ett annat sätt att avklorera ditt vatten är genom att tillsätta en kemikalie som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.