Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mål med e-hälsa

Nationella mål

Sverige har höga ambitioner vad gäller utveckling av e-hälsa. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har enats om en vision för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens e-hälsoarbete. Enligt visionen ska Sverige år 2025 "vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd".

Region Gotlands mål

I linje med visionens övergripande mål är målet med Region Gotlands e-hälsoarbete att bibehålla och förbättra hälsan hos den gotländska befolkningen.

För individen ska e-hälsa stärka möjligheterna till självständighet, självbestämmande, delaktighet, meningsfullhet, valfrihet samt trygghet och säkerhet. I verksamheterna ska e-hälsa skapa effektivare och säkrare informationshantering, vilket ska göra det lättare för medarbetare att göra rätt samtidigt som resurser frigörs. För samhället ska e-hälsa bidra till ökad social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, dessutom ska e-hälsa öka förutsättningarna för uppföljning och väl underbyggda beslut.

Regional samverkan för e-hälsa

För att skapa samsyn, prioritera och inspirera varandra i frågor som rör e-hälsa finns en etablerad samverkansstruktur där beslutsfattare och specialister från hälso- och sjukvården, socialtjänsten, barn- och elevhälsan och regionstyrelseförvaltningens enhet för kvalitet och digitalisering regelbundet möts.