Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2019-02-28 16:16
Idag har regionstyrelsen haft ordinarie sammanträde. På dagordningen stod, bland annat, Burgsviks hamn, Åminne Camping, Bästeträsk och vindkraftsutbyggnad. Här är en del av de ärenden som diskuterades.

Punkt 14
Burgsviks hamn – upphävande av tidigare beslut samt beslut om nytt köpekontrakt med betalningsvillkor
Planerna för Burgsviks hamn och försäljningen av den och det närliggande området har varit ett ärende för regionstyrelsen flera gånger. Nu har man tagit beslut om att godkänna det reviderade köpekontraktet. Fastigheten Öja Burgsvikshamn 1:1 ska säljas till Burgsviken Utveckling AB för en summa av 500.000 kronor. Det är nu ändrade villkor för bland annat betalning och skuldebrev.

- Genom försäljningen till utvecklingsbolaget bidrar det till att lokala krafter nu får möjlighet till utveckling i Burgsvik och Burgsviks hamn, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.

 

Punkt 16
Genomförandeavtal, tomträttsavtal och köpekontrakt
Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne camping)

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna upprättat genomförandeavtal (markanvisning) för fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55 med Åminne Fritid & Havsbad AB, samt att godkänna ändring av tomträttsavtal avseende del av fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55.

Det handlar alltså om den fastighet som är Åminne camping och planen är att Region Gotland säljer fastigheten till Åminne Fritid & havsbad för en köpeskilling av 8 miljoner kronor.

Ärendet går nu vidare, från regionstyrelsen till beslut i regionfullmäktige.

- Det är ett ärende som har varit aktuellt under lång tid och där ägarna vill köpa fastigheten för att kunna utveckla anläggningen. Vi ser att det är positiv landsbygdsutveckling och helt i linje med den nyantagna besöksnäringsstrategin, säger Eva Nypelius.

 

Punkt 21

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid Forsviden, norra Gotland
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att hos regeringen begära att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövning av Forsvidens vindkraftspark.

Ledamoten tillika regionrådet Eva Ahlin har i skrivelse väckt ärende med förslag om att hos regeringen begära en tillåtlighetsprövning av Forsvidens vindkraftspark.

Planeringen för vindkraft inom riksintresseområdet för vindbruk vid Forsviden (34 verk) och Forsvidar (16 verk) på norra Gotland började på 50 verk och är nu nere på 11 i huvudsak på grund av örn.

Ett bo med häckande havsörn upptäcktes inom projekteringsområdet 2013. 34 planerade vindkraftsverk fick minskas till 17 verk för att hålla skyddsavståndet om två kilometer till örnboet.

-Vi vill få till en prövning av hur man ser på enstaka örnpar inom de områden som är utpekade för vindkraft på Gotland. Numera finns det väl underbyggd forskning, gjord på Gotland, som visar att det är fullt möjligt med samexistens mellan vindkraft och örnar. Ska vi kunna ställa om till förnyelsebart samhälle är det viktigt att Gotland också framöver kan bygga ut vindkraften inom de utpekade områdena. Vi ser att antalet havsörnspar har ökat från noll år 2000 till cirka 60 par i dagsläget. Så en samexistens bör vara möjlig utan att det hotar hela populationen, säger Eva Nypelius.

 

Punkt 6

Fördelning av verksamhetsbidrag i Kultursamverkansmodellen 2019
Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via kultursamverkansmodellen. Modellen innehåller en del statliga medel och en del regionala medel. De regionala kulturinstitutionernas uppdrag styrs övergripande av Kulturrådets beslut och av Region Gotland kulturplan 2017 -2020.

Den regionala delen har långsamt men stadigt ökat tack vare en högre regional indexuppräkning än den statliga och även så för år 2019 tack vare ramtillskott till Film på Gotland. Från 46,5 % år 2018 till 47,3 % för 2019.

Fördelningen och beloppen finns i kallelsen, på sidan

https://gotland.se/102646

 

 

Punkt 7

Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2019

Stödet vänder sig till sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt viktig verksamhet inom socialt stöd. Totalt har 13 organisationer ansökt om stöd.

Fördelningen och beloppen finns i kallelsen, på sidan

https://gotland.se/102646

OBS!!!
Regionstyrelsen tog följande beslut under sammanträdet; att flytta 5000 kronor från Bris, 5000 från Röda korset och 5000 från Länkarna till kvinnojouren Amanda.

 

Punkt 12
Remiss - Vattenfall Eldistribution AB ansökan om nätkoncession, ledning från Suderbys till Martille
Regionstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till yttrande och skicka in det till Energimarknadsinspektionen.

För att se hela remissen/yttrandet, se kallelsen på sidan
https://gotland.se/102646

 

Punkt 13

Nationalpark Bästeträsk

Regionstyrelsen har beslutat att till Naturvårdsverket lämna beskedet att Region Gotland ser positivt på att det bildas en nationalpark i Bästeträskområdet på norra Gotland och att Region Gotland därför gärna ingår i ett projekt för bildandet.

Dialogen mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland kring möjligheterna att inrätta en nationalpark i Bästeträskområdet på norra Gotland har pågått sedan våren 2016.

En förutsättning för en fortsatt process är att alla fyra myndigheterna ställer sig positiva till att ett nationalparksprojekt med syftet att bilda en nationalpark i området inleds. Om så blir fallet, inleds en förberedelsefas, som resulterar i ett färdigt förslag som skickas på remiss till berörda aktörer. Beslut att inrätta en nationalpark tas slutligen av riksdagen.

Eva Nypelius yrkade på ett eget förslag på skrivning till Naturvårdsverket. Meit Fohlin yrkade på RSFs förslag till skrivelse med ändring i stycke 3 ”Regionstyrelsen fattade 28 februari 2019 beslutet  att Region Gotland ser positivt  på  att det bildas en nationalpark  i Bästeträskområdet på norra och att Region Gotland därför gärna, med fortsatt hänsynstagande till de frågeställningar som lyfts fram i den fördjupade förstudien, ingår  i ett  projekt för bildande tillsammans med Naturvårdsverket,  Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Gotlands  län.  Vissa personella resurser inom Region Gotland kommer att  avsättas för detta.”

Eva Nypelius ställde förslagen mot varandra och votering begärdes. De blev  ”Ja” för Evas förslag och ”Nej” till Meits – utfall 8-7 till Evas förslag.

 

Punkt 22

Yttrande över motion: Skapa en jobborienterad organisation inom Region Gotland

Förslag till beslut: Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen stärks – bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst.

Ett samarbete, kallat VuxKomp, pågår idag som ett pilotprojekt mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Bedömning är att det pågående samarbetet till innehåll liknar det som framförs i motionen, och att resultatet av samarbetet ska kunna utvärderas under 2019. Även andra aktiviteter som bedrivs inom regionen i syfte att möta behovet hos personer som står långt ifrån arbetsmarknaden bör tas i beaktande vid en eventuell översyn av Region Gotlands organisationer.

Saga Carlgren yrkade avslag på båda förslagen från arbetsutskottet. Eva Nypelius ställde au:s förslag mot Sagas och votering begärdes.

"Ja" för au:s förslag. "Nej" till Saga Carlgrens. Utslag 8-7 till au:s förslag.