Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Undersköterskan Sofie Hellqvist tar emot en patient på vårdcentralen Slite

Gotlänningar anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver

Publicerad 2019-02-28 07:18
Den årliga medborgarundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att fler än åtta av tio av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Det placerar Gotland bland de främsta i undersökningen.

När det gäller förtroende för sjukhus svarar nästan åtta av tio att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Visby lasarett vilket är bland de bättre i riket. På Gotland, liksom i riket, är förtroendet för vårdcentralerna lägre: drygt fem av tio svarar att de har mycket stort eller ganska stort förtroende, det är i nivå med rikets genomsnitt. De som har ett lägre förtroende anger att förtroendet skulle öka om det fanns möjlighet att få träffa samma läkare varje gång.

På frågor om väntetider instämmer knappt sex av tio helt eller delvis i att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga. Resultatet är bland de bättre i riket. Drygt sex av tio instämmer helt eller delvis i att väntetiderna till besök på vårdcentralerna är rimliga vilket är bättre än rikets genomsnitt.

Stort förtroende för 1177 Vårdguiden
Drygt sju av tio instämmer helt eller delvis i att de har mycket eller ganska stort förtroende för 1177 Vårdguidens råd och hjälp om hälsa och vård via telefon. För råd om hälsa och vård via webben på 1177.se är resultatet sju av tio. I rangordning placerar sig Gotland på andra plats för dessa båda frågor.

Undersökningen visar att det på Gotland är högst andel i landet som uppfattar att vården ges på lika villkor, sex av tio av de tillfrågade.

– Med hjälp av befolkningsundersökningen får vi en bild av hur hälso- och sjukvården uppfattas av gotlänningarna. Rapporten ger oss värdefull kunskap om behovet av fortsatta aktiviteter och utvecklingsområden avseende våra olika verksamheter inom hälso- och sjukvården, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Karolina Samuelsson.

Undersökningen har genomförts under 2018 av CMA Research/Origo Group på uppdrag av samtliga regioner. Resultaten finns på Vården i siffror (se länk nedan). En sammanfattande rapport finns på Sveriges kommuner och landstings (SKL) hemsida.