Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pågående arbete och goda exempel

Här kan du ta del av några exempel på Region Gotlands utveckling av e-hälsotjänster.

Ökad delaktighet i hälso- och sjukvården

Vård och behandling ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen, utformas och genomföras i samråd med patienten så långt det är möjligt. Digitala verktyg kan vara en hjälp, då de kan öka förutsättningarna för patientens delaktighet och insyn i vården. Ett gott exempel är 1177 Vårdguidens e-tjänster, det vill säga elektroniska tjänster som Gotlands invånare kommer åt genom att logga in på www.1177.se. Hittills har omkring 29 000 gotlänningar loggat in. Den mest använda e-tjänsten är Journalen, en e-tjänst som gör det möjligt att läsa sin egen journal via nätet. Förra året gjordes totalt 124 657 inloggningar i Journalen. Av de som loggade in var 14 personer över 90 år!

Har du provat att logga in? Vet du hur du gör? Här kan du läsa mer om journal via nätet:

Läs din journal via nätet

En annan e-tjänst som olika delar av hälso- och sjukvården på Gotland håller på att införa är webbtidsbokning, så att patienten själv kan välja en tid och vid behov av- eller omboka. Webbtidsbokning ökar patientens valmöjligheter och inflytande, samtidigt som administrationen för personal i vården minskar.

Ökad trygghet och självständighet hos äldre

Socialtjänsten har flera spännande digitaliseringsarbeten på gång. Till exempel testas, med hjälp av statliga stimulansmedel, utvald välfärdsteknik i verksamheter som riktar sig till personer med demenssjukdom. Boenden har utrustats med bland annat kameror för digital tillsyn nattetid, trygghetslarm med GPS, digitala terapidjur och upplevelsecyklar som kan ta de äldre ut i världen om än en virtuell sådan. Välfärdstekniken ska öka tryggheten och självständigheten hos de äldre, men satsningen syftar också till att höja medarbetares kunskap om hur välfärdsteknik kan användas. Inför satsningen har därför berörda medarbetare fått en presentation av vad välfärdsteknik är samt en grundlig genomgång av de digitala produkter som nu testas. Satsningen ska utvärderas och resultatet kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av användande av välfärdsteknik i Region Gotland.

Här kan du läsa mer om socialtjänstens satsning

Bättre uppföljning av elevers hälsa

Barn- och elevhälsan erbjuder återkommande alla elever hälsosamtal. Hälsosamtalet kan främja hälsa och fånga upp tecken på ohälsa och sjukdom. Nu planerar barn- och elevhälsan för att införa ett digitalt system som kan stödja hälsosamtalen. Ett digitalt system kan göra det enklare för både elever och vårdnadshavare att fylla i skattningsformulär som används vid hälsosamtalen, dessutom minskar åtgången på papper. Med ett digitalt system kan barn- och elevhälsan lättare sammanställa statistik över elevers mående. Sådan statistik kan användas som underlag för verksamhetsutveckling och inför beslut om särskilda satsningar. Ett bra exempel på hur digitalisering kan skapa positiva effekter på flera plan.