Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pågående upphandling av skolskjutsar och kollektivtrafik

Publicerad 2019-02-23 09:33
Region Gotland är just nu inne i en upphandling av skolskjuts och kollektivtrafik.

I upphandlingen efterfrågas att den kommande bussoperatören ska driva och utveckla trafiken tillsammans med regionen samt kunna anpassa trafiken efter behov.

- Region Gotland har behov av en operatör som kan driva och utveckla trafiken tillsammans med oss och som kan ge flexibilitet under avtalstiden som gör det möjligt att anpassa trafiken efter gotlänningarnas föränderliga behov, säger Birgitta Lidman, projektledare för upphandlingen på Region Gotland.

För att säkerställa att den nya upphandlingen utgår ifrån rådande behov valde Region Gotland att under hösten 2017 avbryta den då pågående upphandlingsprocessen och starta en ny.

Omstarten har gjort det möjligt att genomföra dialoger med gotlänningarna om synen på trafiken, vilken genomfördes på medborgardialoger på åtta platser över hela ön våren 2018.

Omstarten har också gjort det möjligt att uppdatera det styrdokument som styr den linjelagda trafiken, trafikförsörjningsprogrammet, som kommer till regionfullmäktige för beslut inom kort.

Under våren presenteras även resultatet av den resvaneundersökning som genomfördes i oktober 2018 och där drygt 2000 gotlänningar valde att delta.

Utifrån medborgardialogerna och styrdokumenten har Region Gotland kunnat formulera en upphandling som nu stämmer närmare med de behov av skolskjuts och allmän linjelagd trafik som Gotland och gotlänningarna har de kommande tre åren.

Upphandlingen är beräknad till ett värde av cirka 120 miljoner kronor, men det går inte att säga exakt. Kostnaden beror på om det kommer in anbud från någon operatör som kan möta de behov som beskrivs i upphandlingen.

Dels handlar det om gotlänningarnas behov och dels handlar det om miljöperspektiv, då Region Gotland efterfrågar bussar som använder biogas som drivmedel.

– Regionstyrelsen har fattat beslut som styr hur mycket biogas som ska användas. 70 procent av alla bussar som vi upphandlar ska drivas med biogas, säger Birgitta Lidman.

En upphandling av trafik tar vanligtvis tre till fyra år innan avtalet är klart och första bussen kan börja köra. Det beror på att reglerna för sådana upphandlingar bland annat innebär att man ett år i förväg måste annonsera på internationell nivå och berätta att det ska påbörjas en trafikupphandling.
På så sätt får både leverantörer inom och utanför Sverige möjlighet att komma in med anbud.

Leverantören ska också få 12—14 månader till att beställa fordon och få dem levererade innan trafiken kan börja köra. Behovet av att beställa fordon är något som leverantören kan inkludera i anbudet.

Den nu pågående upphandlingen avser en period på tre år. Enligt tidsplanen för upphandlingen är det nya avtalet planerat att börja gälla från juni 2020 till och med juni 2023.

Redan 2020 påbörjas också förberedelserna för att genomföra den upphandling som ska ta vid 2023.

Region Gotlands nuvarande avtal är med två bussoperatörer, Bergkvara Buss AB och GotlandsBuss AB. Den längsta avtalsrelationen är med GotlandsBuss AB som idag levererar både skolskjutsar och kollektivtrafik i Visby och på landsbygden, sedan 2009.