Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pjäsen 3-4

Pjäsen är ett av vårat största boende med totalt 100 lägenheter fördelat på 4 plan. Alla lägenheter har egen tvättmaskin. Totalt har vi 10 avdelningar. Parboende är möjligt på våra 70 lägenheter för personer med somatiskt omvårdnadsbehov, men inte på våra 30 lägenheter för personer med demenssjukdom. Vi finns centralt i Visby med trädgård och stor damm. 

Pjäsen plan 3-4 består av 40 lägenheter fördelat på 2 plan med 2 avdelningar per plan. Varje avdelning har en stor gemensam balkong.

Kontakt Enhetschef 0498-257086
Kontakt Sjuksköterska 0498-257084 (plan 3) 0498-257079 (plan 4)
Avdelning 3G: 0498-257081
Avdelning 3H: 0498-257083
Avdelning 4I: 0498-257087
Avdelning 4J: 0498-257085

Regionens särskilda boende
 
Vi arbetarar efter regionens grundläggande värderingar förtroende, omtanke samt delaktighet och ansvarar för 406 platser som är fördelat på 11 boenden. Vi ansvara även för en korttidsenhet som är belägen på Korpen i Visby med 36 platser.  

Insatsen särskilt boende riktar sig främst till äldre personer som är i behov av särskilt stöd och vars behov av service och omvårdnad inte kan tillgodoses i det ordinära boendet. Även yngre personer med behov av särskilt stöd vars behov av service och omvårdnad i det ordinära boendet inte kan tillgodoses, beviljas beslut om särskilt boende.

Service och omvårdnad
Den enskildes fysiska, psykiska och sociala behov av stöd tillgodoses inom beslut för insatsen särskilt boende. Stödet ges med ett hälsofrämjande förhållningssätt. Det är viktigt att bevara de funktioner som man klarar av och kan fortsätta utföra.

Bemanning
2016 infördes en förtydligande ändring i socialtjänstförordningen som anger tillgången av personal dygnet runt i den utsträckningen att personal utan dröjsmål ska kunna uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.

Socialt innehåll
Det sociala innehållet i insatsen bestå av stöd och hjälp vid promenader, samtal och läsning samt stöd i att bibehålla det sociala nätverket.

Mat och måltider
Dagligen serveras frukost, lunch, middag och tre mellanmål. Den enskilde har dygnet runt möjlighet att tillgodose sitt individuella behov av energi, näring och vätska i den form och på det sätt som passar individen bäst.

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor samt respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Vården ska så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med den boende. Den enskilde har rätt att få information om sitt hälsotillstånd, om behandlingar och medicin som kan erbjudas. Enheterna har överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnden om läkarinsatser på särskilda boenden och för korttidsplats.

Funktionsstöd och rehabilitering
Vård och omsorgen präglas av ett rehabiliterande förhållningssätt där den enskildes funktioner tas till vara i det dagliga livet. Detta bidrar till att den enskilde får förutsättningar att leva sitt liv med så hög grad av livskvalitet, hälsa och oberoende som möjligt.

BPSD (förklaring)
BPSD-teamet består i av erfarna och specialutbildade medarbetare i Region Gotlands äldreomsorg. handledning och kunskap i frågor som rör personer med demenssjukdomar. Bistå personalen vid akuta påfrestningar där den egna kunskapen inte räcker till eller för att bidra med nya infallsvinklar.

Synpunkter och klagomål på verksamheten
Att lämna synpunkter och klagomål är en viktig informationskälla för att åtgärda brister och för att identifiera områden som behöver förbättras och utvecklas.