Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan Visby Järnvägen 2, 3 m fl - samråd

Miljö- och byggnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med förslag till detaljplan för fastigheterna Visby Järnvägen 2, 3 och del av Södra Hällarna 1:7. Planområdet ligger strax utanför Söderport, vid korsningen Peder Hardings väg och Söderväg.

Planen möjliggör ett småstadskvarter med bostäder, kontor, service och annan centrumverksamhet. Planens syfte är att länka samman staden visuellt och funktionellt samt  tillskapa en god utemiljö.

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsidasamt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby. Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden , 621 81, eller via e-post: registrator-mbn@gotland.se, senast den 26 mars 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer 2016/9911.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter inom samrådstiden kan förlora sin rätt att överklaga planen. Inkomna synpunkter kommer att redovisas i ett granskningsutlåtande.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst eller annan inneboende som berörs.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Sara Lindh tfn 0498-269254, eller skicka e-post till sara.lindh@gotland.se