Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bild ses f v: barnhälsovårdsöverläkare Anna Levin, distriktsläkare Hans Brandström och dietist Elisabet Drugge

Positiv hälsotrend bland gotländska barn

Publicerad 2019-02-12 09:06
Gotland har lägst andel 4-åringar med övervikt eller fetma. Det visar en nationell översikt från 17 av 21 regioner.

Det är resultatet av ett långsiktigt arbete med en rad olika insatser bland annat inom den gotländska hälso- och sjukvården som lett fram till det positiva  trendbrottet i 4-åringarnas viktutveckling. Ytterst handlar arbetet om att förbättra barnens och föräldrarnas livsstil och därmed hälsa.

- Det har inte alltid varit så, utan de gotländska resultaten har förbättrats över tid och 2018 ser vi en ytterligare nergång av antalet 4-åringar med övervikt eller fetma, säger Anna Levin, barnhälsovårdsöverläkare (t v på bild). Vi tolkar detta som ett resultat av det målmedvetna arbetet med livsstilssamtal och andra insatser inom bland annat mödrahälsovården och barnhälsovården. Dessa infördes för några år sedan i samband med implementeringen av sjukvårdsförebyggande metoder, säger hon.

- Samtidigt skapade vi livsstilsmottagningar på vårdcentralerna där insatser för enskilda patienter även ger avtryck i deras familjer och närmiljö. Det är glädjande att ett långsiktigt evidensbaserat arbete på bred front med tidiga insatser visar sig ge resultat, säger Hans Brandström, distriktsläkare och representant i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård, HFS.

- Parallellt pågår ett arbete med att väva in samtal om levnadsvanor i all hälso- och sjukvård. Ett arbete som stärker tilltron till den egna förmågan och kan utföras i alla sorts vårdmöten oavsett vilken yrkeskategori patienten möter, berättar Elisabet Drugge, dietist och processledare för arbetet med levnadsvanor i hälso- och sjukvården.