Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionalt utvecklingsutskott

Regionalt utvecklingsutskott (REGU) består av sju ledamöter utsedda av regionstyrelsen.

De förbereder de ärenden som ska behandlas i något av regionstyrelsens månatliga sammanträden.

Regionalt utvecklingsutskott sammanträder 5 gånger under året. Utskottets sammanträden är inte offentliga.

 

Ledamöter i regionalt utvecklingsutskott är:
Eva Nypelius (C), ordförande
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M), 1:e vice ordförande
Claes Nysell (L)
Meit Fohlin (S), 2:e vice ordförande
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren (V)

Ersättare i regionalt utvecklingsutskott:
Fredrik Gradelius (C) och Ola Björkqvist (KD) att inträda vid förhinder för (C).

Andreas Unger (M) och Stefan Wramner (M) att inträda vid förhinder för (M) och att därefter inträda i tur och ordning för (C-M-L).

Håkan Ericsson (S), Katarina Krusell (MP) och Thomas Gustafson (V) att inträda i tur och ordning för (S-V).