Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från rehabavdelningen, Visby lasarett.

Patientsäkerhet, antibiotikaförskrivning och vårdplatsläge på hälso- och sjukvårdsnämnden

Publicerad 2019-02-07 13:33
På dagens sammanträde godkände ledamöterna också bokslutet samt verksamhetsberättelsen för 2018.

Bokslut 2018: Gotlänningarna får god vård med hög tillgänglighet
Hälso-och sjukvården och tandvården ger invånare och besökare en god vård, med hög tillgänglighet och kvalitet. Det visar bland annat en resultatöversikt från Sveriges kommuner och landsting. Gotland har bland annat bäst överlevnad efter bröstcancer, bra resultat inom vård av barn och unga med diabetes, AT-läkare rankar Gotland högt och behandlingsmiljön inom psykiatrin är god. Det finns förbättringsområden så som onödig förskrivning av antibiotika samt vårdplatsläget. Rekryteringsutmaningarna är också oförändrade och är fortfarande en utmaning

Det ekonomiska resultatet för 2018 slutar på – 38,6 miljoner med en nettokostnadsutveckling på 3,0 procent. Den största negativa avvikelsen på – 32 miljoner jämfört med budget kommer från arbetskraftskostnader, det vill säga kostnaderna för egen personal, hyrpersonal och konsulter.

Genomlysning av kostnadsdrivande områden

- De medicinska resultaten är mycket glädjande. Samtidigt är det ekonomiska läget bekymmersamt. Nämnden vill därför ha en genomlysning av bland annat kostnaderna för utomlänsvård, inhyrd personal samt läkemedel som står för en betydande del av nämndens budgetunderskott. Vi vill också ha riktade insatser för ökad patientsäkerhet och minskat förskrivning av antibiotika, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L).

- Det pågår en rad förbättringsarbeten inom sjukvården med fokus på att minska  läkemedelskostnaderna samt undvikbara vårdrelaterade vårdskador, säger Karolina Samuelsson, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör. Nämnden kommer att få rapport om arbetet under våren.

Samarbete ska frigöra vårdplatser på lasarettet

Som tidigare meddelats samarbetar hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden för att finna lösningar på det svåra vårdplatsläget kopplat till utskrivningsklara patienter på Visby lasarett.

- Jag har fått rapporter om att vårdplatsläget har förbättrats något. Samarbetet fortsätter för att finna långsiktigt hållbara lösningar för utskrivningsklara patienter, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L). I det arbetet är det oerhört viktigt att ta tillvara olika professioners tankar och idéer för att patienter inte ska behöva ligga inne för länge på sjukhuset.

- I dagsläget pågår ett gott samarbete med socialförvaltningen för att lösa frågan långsiktigt. Bland annat drivs frågorna effektiv utskrivning, trygg hemgång och trygg hemma i gemensamma forum. En översyn av vårdplatserna pågår för att bland annat se över dimensionering av vårdplatser per specialitet för att minimera behovet av utlokaliserade patienter. Arbetet fortsätter med oförminskad kraft och ska på sikt ge värdefulla effekter, säger förvaltningschef Karolina Samuelsson.

Första linjen – mottagning för ungas psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga, både nationellt och på Gotland. För att förebygga utvecklingen av mer långvarig problematik och främja hälsa krävs bättre tillgång till stöd och behandling.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen startar i mars en försöksverksamhet med en integrerad mottagning kallad ”Första linjen”, en mottagning för barn och ungas psykiska hälsa. Mottagningen kommer att bemannas av bland annat kuratorer, socionomer och psykologer. De ska möta barn och unga samt deras föräldrar och närstående.

- Vi beslutade att äska pengar för att verksamheten ska kunna permanentas om den slår väl ut, berättar nämndordförande Mats-Ola Rödén (L).