Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV: Ekonomi och terapihundar på socialnämndens möte

Publicerad 2019-02-06 18:32
Socialnämnden har haft sammanträde. Mötet handlade bland annat om ungas psykiska hälsa, väldfärdsteknik och nämndens ekonomi.


Här är några av besluten från dagens möte:

Åtgärder för en budget i balans
Socialförvaltningen har en obalans i ekonomin och riskerar att få ett underskott mot budget även 2019.
– Vi behöver jobba med ekonomin hela tiden och vi ville därför så tidigt som möjligt bli informerade om åtgärder som måste till för att få en budget i balans, säger nämndens ordförande Rolf Öström (M).

Under mötet presenterades en lista med åtgärder som förvaltningen jobbar med. Det handlar bland annat om kompetensutveckling för att minska behovet av hyrpersonal och om att förbättra schemaläggningen för att använda resurser på ett mer effektivt sätt. Det pågår också ett intensivt arbete för att minska antalet placeringar av barn och unga.

Nämnden beslutade att utreda och se över LOV hemtjänst (lagen om valfrihet). Detta för att till exempel se över möjligheterna att upphandla drift av hemvård i styrda geografiska områden. Hemvård infattar hemtjänst och hemsjukvård och finns i flera andra kommuner.

Första linjen
Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar. För att kunna främja en bättre hälsa, och förebygga utveckling av mer långvarig problematik, krävs bättre tillgång till stöd och behandling.

Tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen drar socialförvaltningen under våren i gång en försöksverksamhet kallad ”Första linjen”.
”Första linjen” blir en mottagning med sex medarbetare som ska möta barn och deras föräldrar i ett första skede.

Politikerna i nämnden beslutade att äska pengar för att verksamheten ska kunna permanentas om den slår väl ut.

Så blev det med digital nattillsyn
Förra året erbjöd socialförvaltningen för första gången brukare digital nattillsyn. Totalt tackade 34 personer ja till att pröva möjligheten. Enligt den uppföljning som gjorts är många av brukarna positiva till insatsen. En säger: ”Jag sover bättre, vill inte ha folk som springer här på nätterna”.
– Vår vilja är nu att ännu fler prövar den här möjligheten. Det är bra, både för brukaren som får en lugnare natt, och för vår fördelning av resurserna nattetid, säger Rolf Öström.

Barns röster ska bli starkare
Nu ska socialtjänsten bli ännu bättre på att lyssna på barnen som kommer i kontakt med förvaltningen. Hur är det att möta en socialsekreterare? Vad behöver jag hjälp med för att mötet ska kännas tryggt och bra?

Efter intervjuer med ett antal barn finns en lista med förslag på åtgärder för att öka delaktigheten och göra det ännu bättre för barnen.