Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-02-06 15:56
Den nya miljö- och byggnämnden har haft sitt första ordinarie sammanträde. Bland annat godkändes verksamhetsberättelsen för 2018 och Region Gotlands arkitekturpris fick reviderade stadgar och kommer att utlysas även för 2019.

Miljö- och byggnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att samråda förslag på detaljplan för kvarteret Järnvägen. Nämnden gick också emot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag i ett antal ärenden.

Nedan följer en sammanfattning av några av dagens ärenden.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

 

VISBY KV JÄRNVÄGEN 2, 3 m fl, detaljplan och samråd

Detaljplanen möjliggör ett småstadskvarter med bostäder, kontor, service och annan centrumverksamhet. Bebyggelsen ordnas i en delvis sluten kvartersstruktur för att möjliggöra hög vistelsekvalitet på gårdssidan. Eftersom kvarteret Järnvägen ligger så centralt ska marken utnyttjas på ett effektivt sätt. Det ska eftersträvas att varje enskild yta får flera syften.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att samråda planförslaget.

 

FIDE ANDERSE 1:10, nybyggnad av 10 campingstugor – tidsbegränsat lov 3 år

Det finns ett pågående detaljplaneärende på fastigheten och exploatören söker tidsbegränsat bygglov för campingstugorna trots pågående detaljplanearbete. Planavdelningen bedömer att denna åtgärd inte påverkar detaljplanearbetet negativt.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov på tre år.

 

VISBY PIGGVAREN 3, ändring av fasader på flerbostadshus – inglasning av del av uteplats under balkong samt VISBY PIGGVAREN 3, ändring av fasader på flerbostadshus – inglasning av balkonger

Ansökan avser bygglov för inglasning av del av uteplats under balkong samt bygglov för inglasning av åtta balkonger i flerbostadshus på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden att avslå bygglovsansökningarna.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och beslutar att bevilja ansökan om bygglov.

 

VISBY SERGEANTEN 4, anordnande av parkeringsplatser

Ansökan avser anordnande av ytterligare sex parkeringsplatser på fastigheten. Enligt detaljplanens bestämmelser krävs 86 parkeringsplatser till 82 lägenheter. Efter en revidering av det beviljade bygglovet på 75 parkeringsplatser, godkändes totalt 81 parkeringsplatser. Samhällbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att det inte är lämpligt att anordna fler parkeringsplatser på den redan exploaterade fastigheten och föreslår miljö- och byggnämnden att avslå ansökan.

Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på bifall till ansökan.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om anordnande av parkeringsplatser.

(SD) reserverar sig mot beslutet.

 

VISBY GRÖNKREMLAN 8, ändring av fönster och dörrar på bostadshus

Ansökan avser bygglov för ändring av fönster och dörrar på bostadshus på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden inte uppfyller varsamhetskravet och förvanskningsförbudet och föreslår miljö- och byggnämnden att avslå ansökan.

Anders Thomasson (C) yrkar på bifall till ansökan.

Votering begärd.

Beslut: miljö- och byggnämnden finner att förslaget att bevilja ansökan vinner med 7 mot 6 och går därmed emot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

(V) reserverar sig mot beslutet.

 

BRO LILLA ÅBY 1:25, nybyggnad av bostadshus och komplementbyggnad

Ansökan avser nybyggnad av bostadshus och garage/förråd på fastigheten. Sökanden har föreslagits komplettera sin ansökan genom att inkomma med underlag för bedömning av möjligheterna att ordna vatten och avlopp. En sådan komplettering har inte inkommit. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer även att den planerade åtgärden inte uppfyller kraven på hänsyn till påverkan på landskapsbilden och de höga natur- och kulturvärdena på platsen och föreslår miljö- och byggnämnden att avslå ansökan.

Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på att bygglovet avslås med hänvisning till vatten och avlopp.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå bygglovet enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

 

BRO LILLA ÅBY 1:25, nybyggnad av bostadshus och garage/förråd

Ansökan avser nybyggnad av bostadshus och garage/förråd på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den planerade åtgärden inte uppfyller kraven på hänsyn till påverkan på landskapsbilden och de höga natur- och kulturvärdena på platsen och föreslår miljö- och byggnämnden att avslå ansökan.

Kerstin Löfgren-Dahlström (C) yrkar på bifall till ansökan om bygglov.

Votering begärd.

Beslut: miljö- och byggnämnden finner att förslaget att bevilja bygglov vinner med 7 mot 6 och går därmed emot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

 

VÄSKINDE LILLA KLINTEGÅRDE 1:9, förhandsbesked för nybyggnad av 1 bostadshus

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att fastigheten är taxerad som jordbruksfastighet och att den aktuella marken är jordbruksmark. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden att besluta som förhandsbesked att åtgärden inte kan tillåtas.

Gunnel Lindby (C) yrkar på att förhandsbeskedet ska beviljas.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och beslutar att bevilja förhandsbesked.

 

VISBY GUSTAVSVIK 1:9, ifrågasatt olovlig åtgärd, uppförande av ateljébyggnad

Ärendet behandlar påföljd för att en byggnad uppförts på klintkanten i nordöstra hörnet på fastigheten utan erforderligt bygglov. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att åtgärden kräver bygglov och att det inte är sannolikt att bygglov kan beviljas i efterhand. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden att besluta om krav på att byggnaden i sin helhet ska avlägsnas från fastigheten och att utdöma vite om så inte sker senast fem månader från det att beslutet vunnit laga kraft.

Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på att byggnaden ska få stå kvar och att ärendet ska avskrivas.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar om krav på avlägsnande av byggnaden samt vite om så inte sker enligt ovan.

(SD) reserverar sig mot beslutet.