Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försäljningar gav stort överskott

Publicerad 2019-02-06 15:06
Trots ett underskott i nämnderna blir regionens resultat för 2018 positivt, 185 miljoner kronor. Resultatet innebär bland annat att regionens låneskuld kan amorteras med 180 miljoner kronor.

Ett stort överskott på sista raden, men svårigheter att hålla budget inom delar av regionens kärnverksamheter – så såg det ut 2017 och så ser det ut även 2018. Återigen är det stora reavinster från fastighetsförsäljningar och exploateringsverksamheten samt andra finansiella poster som balanserar underskottet i nämnderna.

– Det är bra att vi gör ett positivt resultat men vi behöver säkerställa att våra nämnder klarar att hålla sina budgetar. Vi har fortsatt stora ekonomiska utmaningar de kommande åren, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

De tre nämnderna med största verksamheterna, det vill säga hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden redovisar tillsammans ett underskott mot budget på -94 miljoner kronor. Endast fyra nämnder klarar att hålla budget. Nämndorganisationernas underskott blir totalt -56 miljoner kronor.

– Våra verksamheter producerar välfärdstjänster med mycket hög kvalitet och god tillgänglighet, men det håller inte att täcka upp underskott med fastighetsförsäljningar år efter år. Våra verksamheter måste få en långsiktigt hållbar ekonomi, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

– Vi gör ett positivt totalresultat för tredje året i rad och både medarbetare och chefer runt om i vår organisation gör mycket goda insatser för våra medborgare samtidigt som vi försöker klara våra ekonomiska ramar, säger regiondirektör Peter Lindvall.